Záleží na každém z nás.

                             

Ať každá cesta v novém roce vede tím správným směrem :-) 

Přejeme v novém roce všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchů!

Otevřený dopis starostovi města k úpravě povrchu „Kostkaté“

Níže zveřejňujeme otevřený dopis Strkovského spolku starostovi města:

Vážený pane starosto,

            po osobním jednání, které následovalo na základě našeho prvního otevřeného dopisu, jsme doufali, přestože jsme na celou řadu otázek položených v tomto dopisu sice (dosud) neobdrželi odpověď, že Váš další postup jako vrcholného představitele města ve věci vybudování kanalizace v části ulice Nad Hejtmanem a s tím spojené rekonstrukce jejího povrchu bude transparentní a férový. Zorganizovali jsme petici, aby se ukázalo, kolik lidí stojí za názorem, že „Kostkatá“, jak ulici „Nad Hejtmanem“ trochu domácky říkáme, se nemá stát, byť i jen v jedné své polovině, další unifikovanou asfaltovou silnicí. Bohužel se ukázalo jak ve Vašem článku v červnových Plánských ozvěnách, tak i v odpovědi na námi zorganizovanou petici a zejména pak ve Vámi formulované anketě, která je přílohou červencových Plánských ozvěn, že jsme se mýlili a že ani transparentní, ani férový přístup k celé věci se „nekoná“.

            Váš příspěvek do červnových Plánských ozvěn již naznačil, že se své představy o asfaltování části „Kostkaté“ nechcete vzdát, a to i za použití zcela nepřípadných argumentů. Obhajovat vykopání části dlažebních kostek tím, že to přeci dělali v minulosti i jiní a že se navíc tentokrát tímto činem nikdo soukromě neobohatil je zcela absurdní. Také argumenty o hlučnosti, bezpečnosti cyklistů a potřebě chodníku z důvodu souběžného pohybu chodců nemají žádné opodstatnění. Ulice Nad Hejtmanem není žádná rychlostní silnice, kde by denně jezdily stovky aut, je to místní komunikace, která právě svým historizujícím rázem láká primárně k procházkám. Absence chodníků je zde stejná, jako ve většině strkovských ulic a nikomu to vesměs nevadí, jsme zde v obytné zóně a tomu mají všichni přizpůsobit svou jízdu, ať již autem nebo na kole. Potřeba řešit „zvýšené nebezpečí“ pro cyklisty je spíše úsměvnou poznámkou, a to např. v kontextu drtivé části historických, a tedy z velké části „vydlážděných“, měst a jejich podpory cyklistiky, kde se nikdo očividně o bezpečnost cyklistů neobává, nemluvě o tom, že tedy ona část „Kostkaté“, kde se kanalizace budovat nebude, očividně „zvýšené nebezpečí“ cyklistům nechystá.?

Vy sám jste ve svém příspěvku do červnových Plánských ozvěn také napsal, že k poničení povrchu „Kostkaté“ došlo vesměs až v 90. letech 20. století, což je z hlediska její existence relativně nedávno. Do té doby byl její povrch z kvalitních žulových kostek téměř nezničitelný. Zajímalo by nás, zda znáte nějakou jinou plánskou silnici či cestu s asfaltovým povrchem, která by měla takovou „výdrž“, tedy přežila aspoň jednu generaci bez jakýchkoli zásahů. „Kostkatá“ by naopak bez zásahů, které ji už poničily, naopak přežila.

Někteří lidé se podivovali, proč hned organizujeme petici, když je vše ve fázi plánování a o finální podobě není oficiálně rozhodnuto. Z Vašich vyjádření ovšem prakticky plyne, že Vy rozhodnuto máte, a s ohledem na to, že členové Rady města dlouhodobě vesměs vlastní názor nemají, chtěli jsme předejít tomu, aby po čase nezaznělo, že je rozhodnuto i oficiálně a že se přeci do té doby nikdo neozval, že by to mělo být jinak. Zejména, když má být projektová dokumentace hotova do konce tohoto roku a v příštím roce má dojít k realizaci celé akce.

Odpověď na námi organizovanou petici je pak jen zjevnou snahou utopit diskusi o jádru celé věci ve formalitách a nahradit jasně zákonem popsané petiční právo netransparentní anketou. Vyjádření, že „odebráním cca 40 m2 dlažebních kostek z účelové komunikace nedošlo k rozebírání místní komunikace Nad Hejtmanem, neboť dle pasportu komunikací tento slepý úsek není její součástí“, je v podstatě jen výsměchem Rady města lidem, kteří se do petice zapojili a kteří se zajímají o dění kolem sebe. Všichni přeci dobře víme, o co se jedná, a je zcela nepodstatné, zda má město tuto část „Kostkaté“ zahrnutu do pasportu nebo nikoli. V petici vyjádřilo svůj postoj 754 osob a je pravdou, že 274 z nich formou elektronickou bez zaručeného elektronického podpisu, tedy způsobem, který dle zákona o právu petičním není oficiální, nicméně vzhledem k tomu, že petice má za úkol zejména informovat o názorech občanů, není to z hlediska věcného příliš podstatné. V červnu jste v Plánských ozvěnách psal, že chcete zlepšit životní podmínky obyvatel, kteří u „Kostkaté“ žijí, a že by měli rozhodnout občané Plané. Nelze se tak nepodivit nad tím, že ignorujete petici, které proběhla zcela podle zákona a ve které se velká část těch občanů Plané, kteří podél „Kostkaté“ žijí, vyjádřila ve prospěch zachování dlážděného povrchu.

Anketa, kterou město rozeslalo v červencových Plánských ozvěnách je pak vrcholem neobjektivity a manipulace. Oproti petici nemá anketa naprosto žádný zákonný rámec a, odhlédneme-li od toho, že se za jednu domácnost, která dostává Plánské ozvěny, může vyjádřit prakticky jen jeden člen, je z hlediska transparentnosti zcela neobjektivní, neboť kdo občanům zaručí, že její sčítání a vyhodnocení proběhlo řádně a že anketní lístky byly odevzdány jen těmi, kdo jsou k tomu oprávněni? To je zcela relevantní otázka, kterou nelze zamést jen dětinskou odpovědí ve stylu „podle sebe soudím tebe“.

Text ankety a v ní předložené varianty opravy povrchu „Kostkaté“ snad ani nepředstírají objektivní přístup, jakkoli oficiálně předkládají občanům tři varianty řešení. Anketa očividně vyjadřuje Vaše již dříve projevené preference, a to jak úvodním textem, tak i samotnou formulací jednotlivých variant. Správným řešením podle ankety je jen asfaltování, které podle ankety patrně žádná negativa nemá, vše ostatní jsou jen možnosti „do počtu“, které jsou uváděny jen se svými negativy. Argumenty uvedené v anketě jako klady asfaltování (tišší provoz, bezpečnost cyklistů a oddělení pohybu chodců) jsme rozebírali již výše a doplnit lze snad jen to, že se tedy patrně předpokládá, že automobily, cyklisté i chodci se budou pohybovat pouze po nově zrekonstruovaném úseku, aby byli tiší a v bezpečí. Jak se ovšem na tento úsek dostanou, zůstává, s trochou nadsázky, ve hvězdách.

Pomineme vnitřní rozpornost tří variant uvedených v anketě, kdy se u varianty č. 2, která je prezentována jako nevýhodná a negativní, mj. tvrdí, že nemá smysl rekonstruovat část „Kostkaté“, která vede po hrázi rybníka, když se zde nebude budovat kanalizace, ovšem varianta č. 1, tedy ta očividně anketou, tedy Vámi, preferovaná, i varianta č. 3 s rekonstrukcí tohoto úseku počítají a není to uváděno jako negativum těchto variant. Co však pominout nelze, je ničím nepodložený argument, že varianta č. 2, tedy varianta, která odpovídá přání signatářů námi organizované petice, bude podstatně finančně náročnější. Z jakých výpočtů toto tvrzení plyne? Existuje k tomu nějaká kalkulace, která počítá jednak s tím, že žulové kostky se vrátí zpět, a jednak s tím, že z hlediska dlouhodobé údržby nebude třeba do takto opravené komunikace v následujících mnoha letech nic investovat, oproti asfaltovému povrchu, který, jak vidíme na mnoha jiných místech, potřebuje údržbu velmi pravidelnou, neboť na něj velmi negativně působí povětrnostní vlivy?

Pověstnou třešničkou na dortu je pak Vaše až groteskní, byť spíše smutně groteskní, rétorika, když se v červnových ozvěnách ohrazujete proti slovům o „naplaveninách bez vztahu k Plané nad Lužnicí“, která ovšem v našich vyjádřeních nikde nebyla, a o měsíc později v anketě píšete o „cizácích“, kteří údajně poskytují „zaručené rady, pokyny a doporučení“, což je mj. spíše rétorika pravicových extrémistů. Pokud máte těmito „cizáky“ na mysli některé signatáře námi organizované petice, kteří nemají trvalé bydliště v Plané, pak vězte, že se jedná velmi často o osoby, které mají k Plané mnohdy delší a bližší vztah, než mnozí jiní, ať už jako lidé, kteří zde mají své chaty a chalupy, nebo lidé, kteří se v Plané narodili a strávili zde část svých životů.

            Přes všechna uvedená negativa, manipulativnost a netransparentnost ankety jsme všem signatářům námi organizované petice doporučili se v anketě vyjádřit. Její výsledky budou ovšem bez ohledu na to, k jaké variantě se přikloní, více než diskutabilní.

Špatný stav části staré císařské cesty – státní silnice – ulice Nad Hejtmanem – „Kostkaté“ není žádným argumentem pro její demolici, neboť tento stav má na svědomí vedení obce, do jejíž správy patří. Ano, v tomto případě zejména vedení obce z let minulých. A proč používáme slovo „demolice“? Protože o nic jiného se nejedná, když namísto opravy technické památky chcete jednu její část, navíc pod falešnými důvody, zcela zbytečně úplně odstranit. Je to podobné, jako kdyby si odpovědné osoby řekly, že u historické Bechyňské dráhy nahradí úzkorozchodné koleje těmi standardními, vždyť je to přeci bezpečnější a bylo by to určitě finančně výhodnější… Je opravdu zvláštní, že kde to jde, se zejména v posledních letech technické památky zachraňují a opravují, ale v Plané, kde bohužel mnoho historických památek nemáme, je vedení města ochotno bez rozpaků, údajně „ve jménu pokroku“, jednu památku zničit.

„Kostkatá“ by si zasloužila opravu v celé své délce, byť ve své části od křižovatky s ulicí Bydžovská směrem k centru Plané je ve výrazně lepším stavu, než v části směřující k Hejtmanu, i tak by zde revitalizace měla smysl. Tato technická památka by měla být zachována jako celek, jako část krajinného rázu, který nedílně několik staletí patří ke Strkovu.

 

Vážený pane starosto, žádáme tímto, aby námi organizovaná petice byla brána se vší vážností a nebyla odmítána z malicherných důvodů. Žádáme veřejné projednání celé věci a nepředpojatý přístup k jejímu řešení.

   Děkujeme,

Za Strkovský spolek

Jana Vorlová a Lucie Blažková

 

P. S. V případě, že se k tomuto otevřenému dopisu budete vyjadřovat v Plánských ozvěnách, pak žádáme o to, aby byl také uveřejněn.

Anketa (pro nás)za zachování dlažebních kostek Nad Hejtmanem

 

Tak k nám doputovala anketa ke způsobu opravy povrchu v ulici Nad Hejtmanem. Bohužel, moc profesionálně nepůsobí, každému je jasné co preferuje autor ankety. My budeme samozřejmě kroužkovat variantu 2 a doufám, že i vy ostatní, kdo jste podpořili naší petici. Našich 754 podpisů nebylo dostatečných, dokonce prý ani elektronickou petici nepočítají, není prý pentlich. No nevadí, je nás v rodinách víc, kdo podpořil petici, a proto si i anketu namnožte a pošlete v počtu, kolik lidí variantu 2 podporuje. Případně naskenovanou verzi najdete výše. Jen bych rád doplnil, výhody varianty 2: Bude zachována atmosféra a krajinný ráz celé ulice, bude zachován jeden z nejdelších úseků staré císařské cesty, silnice se nebude zužovat pro vybudování zeleného pruhu a chodníku a bude zachována v původní šíři, bude zachován zpomalovací efekt dlažebních kostek. V ulici Nad Hejtmanem máme opravdu velice nízký provoz vozidel, počet vozidel v neděli můžeme napočítat na prstech dvou rukou, hlučnější povrch nikomu nevadí (proč by měl vadit někomu, kdo tu nebydlí?) a nakonec ta větší finanční náročnost. To není jisté, ani u varianty č. 1 nemáme ani rámcové odhady nákladů. K tomu máme 70-80% dlažebních kostek na místě a jediné co musíme udělat je přeskládat je!  Tak prosíme, ještě jednou pomozte naší staré císařské cestě!

Za to moc děkujeme :-)

Pozor! Dostali jsme upozornění od pana starosty, že "nedokonalé" kopie bude vyhazovat z celkového hodnocení a anketa se prý může vyplňovat poze na originální anketní lístky z Plánských ozvěn. Pokud dostáváte jedny Plánské ozvěny pro více rodin v domě, pak i pro vás platí, že si asi máte dát kámen, nůžky, papír.

Ještě přikládáme článek Zdeňka Žaluda, který vznikl po přečtení ankety:

Anketa ke komunikaci Nad Hejtmanem není pro „cizáky“

  Přes Planou nad Lužnicí prochází silnice z 18. století, vybavená patníky a notně poškozenou či asfaltem překrytou kamennou dlažbou. Vedení Plánské radnice spolu s VST Táborsko chystá výstavbu kanalizace pod danou silnicí, v ulici Nad Hejtmanem, tak, že se hráze rybníka Hejtman budování kanalizace nedotkne. Přesto se radnice původně rozhodla vyměnit dlažbu staré silnice po celé délce hráze asfaltem, čímž vyvolala nesouhlas milovníků tohoto koutu Plané, kteří proti odstranění dlažby sepsali petici s více než 700 podpisy. Starosta změnil taktiku a občanům Plané slíbil anketu, skrze niž se mohou vyjádřit, jaký povrch má ulice Nad Hejtmanem dostat. Nad listem ankety, který se objevil v posledních Plánských ozvěnách, by veřejnost mohla zajásat, když omezí svá (možná) nadměrná očekávání. V textu se nedozví, kdo a kdy bude anketu vyhodnocovat, kdy a jak se veřejnost dozví její výsledek a nakolik závazný bude pro vedení města. Anketa neobsahuje ani jeden plánek řešené komunikace, ani odkaz na nákres komunikace na webu města v záložce Projekty. Ani u jedné ze tří představených variant povrchu není uvedena přibližná cena, pan starosta Šimánek operuje s pojmy „podstatně větší finanční náročnost“ a „finanční náročnost…na rozumné výši“ – fantazii se meze nekladou… Občané asi nepochopí, co autor zamýšlel sdělit větou: Otázkou je, proč řešit povrch komunikace na samotné hrázi, když se zde kanalizace budovat nebude.“, protože všechny nabízené varianty povrchu zahrnují valnou většinu délky hráze. Svéráznou „třešničku na dortu“ celé ankety ovšem představuje poslední odstavec, který začíná souvětím: „Jak jsem již uvedl, k celé záležitosti by se měli vyjádřit především občané našeho města, neboť zaručených rad, pokynů a doporučení od „cizáků“ již byla v minulosti celá řada, ale ne vždy ku prospěchu Plané nad Lužnicí.“ Člověku proletí hlavou, kolikrát nám premiér Babiš v posledních týdnech něco sděloval o „cizácích“, aby se posléze za tento pejorativní archaismus omluvil. Kterépak „cizáky“ asi myslel pan starosta Šimánek, který se do Plané nad Lužnicí přistěhoval po roce 1898? Myslel zahraniční dělníky, náhodné turisty nebo obvyklé letní hosty? Ostatně jeden ze známějších letních hostů, herec Rudolf Hrušínský, o Plané prohlásil: „Planá nad Lužnicí je město, ve kterém stojí za to žít nebo ho alespoň navštívit.“ Pan starosta k této větě pak připsal přání, ať to platí minimálně dalších dvacet let.

  Takže pozor, vy, návštěvníci: při svém pobytu rozhodně nikomu v Plané nedávejte žádná doporučení a rady, rozhodně ne panu ing. Šimánkovi. Určitě vás za ně nepochválí…

 

Výsledky všech kategorií online zde  .

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce!

Propozice závodu_2021.pdf (422015)

mapa.png (577,6 kB)

Ničení povrchu staré vydlážděné cesty v ulici Nad Hejtmanem

Vše můžete sledovat na facebooku Zdravá Planá...

Petici za zachování žulové dlažby v ulici Nad Hejtmanem můžete podpořit zde:

https://e-petice.cz/…tml

Ukliďme Planou!

Pojďte s námi uklidit Planou, sejdeme se tuto sobotu 10.04.2021 v 10:00 hodin na plánském ostrově. Pytle máme zajištěné, tak doražte!

Bezpečný Strkov-Bezpečná Planá

Podpořme tuto občanskou iniciativu, která doslova kopíruje naše požadavky na vyšší bezpečnost v našem městě. Jedná se především o Strkovskou ulici, kde jsme již navrhovali (bohužel bez úspěchu) zpomalovací semafory, přechod pro chodce k zastávce MHD, bezpečný přechod do zámeckého parku, zřízení obytných zón. V zastupitelstvu města navíc dlouhodobě navrhujeme vybudování chodníku na pravé straně komunikace za odbočkou do sídliště Nad Hejtmanem(směr Košice), ale i měření rychlosti městskou policií. 
 
Níže vám přeposílám FB odkaz od autora petice, který bude sloužit jako platforma pro vyjádření občanů. Je zde také odkaz na on-line petici s formulovanými požadavky.
 
FB skupina
 
petice k podpisu

Díky moc za podporu!

Zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva města

Otevřené a transparentní město je jeden z cílů spolku Zdravá Planá. Nakonec, je to jeden z hlavních důvodů proč naši členové kandidují ve volbách do zastupitelstva města. Zvolení zástupci města jsou správci našich společných statků a každý občan má právo vědět, jak se o jeho veřejný prostor pečuje. Přijatá rozhodnutí zastupitelů nejsou pouze výsledkem schválení předložených materiálů, ale také diskuse, která o nich na zasedání zastupitelstva probíhá a která může některá rozhodnutí významně modifikovat. Je ve veřejném zájmu zveřejňovat průběh jednání, zejména verbální projevy účastníků, tj. všech zastupitelů a občanů zapojených do diskuse.

Proto jsme opětovně na 11. jednání zastupitelstva města dne 10. 12. 2020 podali návrh na zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva města. Opět jsme byli přehlasováni a návrh nebyl schválen. Našich pokusů k dosažení našeho cíle, tedy prosazení otevřeného a transparentního města, již bylo nespočet a rozhodli jsme zvolit jinou strategii.

Využili jsme zákonných možností a vyžádali si záznam z jednání zastupitelstva města dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Veřejný zájem na zveřejňování těchto informací je mnohem větší než vůle 10 zastupitelů, kteří tomu brání. Na našich stránkách jsme vytvořili novou složku  "videa" , kde budeme tyto záznamy zveřejňovat. Videa budeme anonymizovat, teda odstraňovat nepovolené informace dle zákona o ochraně osobních informací. Těch není při veřejném jednání zastupitelstva příliš mnoho a není to pro nás žádná překážka.

 Přejeme příjemné svátky, hodně zdraví a spokojené dny v novém roce !

My si přejeme aby jsme mohli uskutečnit všechny plánované akce, snad to už klapne. Taneční večer, Borecký běh, Hudební večery pod hvězdami, divadlo.... no uvidíme :-)

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce 2020

Děkujeme všem za účast! Doufáme, že jste si to užili! My ano!  Výsledky níže:

Oficiální výsledky běh 9,46Km.jpg

Oficiální výsledky závod 6Km.jpg

Oficiální výsledky běhu na 700m.jpg

Fotografie www.dropbox.com/sh/tcpp6kzpeimm2o5/AAB9orkSCK6E_SCG757HHj2ia?dl=0


 

Jižní Čechy TEĎ: Nechtěnci z Plané mají za sebou zdařilou divadelní premiéru

www.jcted.cz/taborsko/nechtenci-z-plane-maji-za-sebou-zdarilou-divadelni-premieru/

Otevřený dopis radě města k problematice redakční rady Plánských ozvěn.

Úklid Plané a okolí 2019 - přidáte se?
Zdravá Planá z.s. také letos organizuje jarní procházku okolím Plané nad Lužnicí spojenou s úklidem nepořádku a zjištěním skládek. Máte-li rádi přírodu a není vám lhostejné, jak vypadá okolí naší obce, přidejte se k nám. Vycházíme v sobotu 6. dubna v 9 hodin z plánského ostrova. Vezměte si s sebou svačiny a pití, pracovní rukavice a dobrou náladu.
Nejúspěšnější "uklízeči a pátrači" budou odměněni. 
Za organizátory akce Zdeněk Žalud 
 

 

Povolební jednání

Naši zastupitelé se snažili vyvolat povolební jednání s vítěznou Planá 365. Na schůzce jsme navrhli spolupráci a ochotu pracovat v radě města, abychom mohli co nejefektivněji předkládat a obhajovat konkrétní návrhy našeho programu. Bohužel, po týdenním čase na rozmyšlenou přišla tato odpověď: 

Dobrý den,

s obsahem povolebního jednání, které se uskutečnilo 23. 10. 2018 jsme seznámili všechny zastupitele za „Planou 365“. Konečná nabídka ze strany hnutí „Planá 365“ zůstává v původní podobě. Pro hnutí Zdravá Planá je nabízeno 1 místo člena v kontrolním výboru, 1 místo člena ve finančním výboru, s tím, že ne každé „jméno“ je průchozí. Dále předpokládáme účast v komisích, které vytvoří rada města.

Zdraví Jiří Šimánek   

Touto odpovědí a odmítnutím spolupráce nám nezbývá nic jiného než přijmout roli opozice. Bylo by logické, aby vedení města bylo opozicí kontrolováno z finančního a kontrolního výboru. Ale ani tyto výbory nám pan Šimánek nepřenechal. Výbory jsou tříčlenné a jeden člen opozice by byl vždy přehlasován. Každý člen výboru je ze zákona povinen zachovat mlčenlivost a naše práce by nedávala žádný smysl. Proto nebudeme navrhovat žádného vlastního člena výboru a budeme provádět kontrolní činnost mimo oficiální kontrolní systém zastupitelstva města.

Ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat ve čtvrtek 1. 11. 2018 od 18 hodin v obřadní síni městského úřadu.


 

Děkujeme všem voličům, kteří jste nás podpořili. Zdravá Planá získala 5 zastupitelů. Ze všech sil se budeme snažit prosazovat náš volební program.      Věříme, že naše Planá bude vzkvétat!

borecký běh, lesní běh nejen pRO BOrce

Spolek Zdravá Planá pořádal 3. ročník veřejného běžeckého závodu:

Borecký běh, lesní běh nejen pro borce

Mapa závodu

Výsledky závodu:  výsledky_6KM.pdf 

                                výsledky_9KM.pdf 
                                výsledky_700M.pdf 
 
 

Spolek Zdravá Planá podal podnět k inspekci životního prostředí

Povrch vodní plochy rybníka Hejtman v Plané nad Lužnicí byl v letošním roce pokryt hustou vrstvou planktonu a sinic, jeho okolí zamořil nepříjemný zápach. K eutrofizaci docházelo na severní straně vodní plochy. Provedli jsme průzkum na plavidle s cílem zjistit zdroj živin a příčinu tohoto procesu. V levé zadní části vodní plochy(při pohledu zhráze) jsme zjistili velmi silnou vrstvu tlejícího biologického materiálu, který velmi silně zapáchal a byl jasnou příčinou velmi silného znečištění ½ vodní plochy. Vše nasvědčuje tomu, že by se tento kal mohl dostávt do rybníka Hejtman z kachní farmy, která se nachází přímo na hranici vodní plochy. Při průzkumu ze břehu (po vypuštění vodní plochy – výlov rybníka), jsme zjistili, že se na pozemku kachní farmy nachází příkop – rýha v terénu naplněna do poloviny vodou, který je zakončen zemním valem, za ním je již mokřina navazující na vodní plochu rybníka Hejtman. Nevíme co se nachází v tomto příkopu, jelikož se jedná o soukromý oplocený pozemek. Dále jsme v blízkosti vodní plochy našli tlející kachny vložené do klecí na hranici pozemku.

Jelikož by se mohlo jednat o odpadní vody z kachní farmy, podali jsme podnět k prověření stavu k inspekci životního prostředí. Pokud se toto podezření prokáže, požadovali jsme zahájení řízení o uložení opatření k nápravě tohoto znečišťování a k odstranění závadného biologického materiálu nahromaděného na dně rybníka. Domníváme se, že by mohl být příčinou eutrofizace v příštím roce.

Fotografie z naší akce Borecký běh, lesní běh nejen pro borce!

                      

 

Uklízeli jsme Planou : v sobotu 8. dubna

Také letos jsme se zapojili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko!
Uklidili jsme spoustu nepořádku a oznámili černé skládky, všem účastníkům VELKÉ DÍKY!
 

    

 

Poslední číslo Plánského budíku je k dispozici proklikem níže.

Zpráva ze školy Planá nad Lužnicí_Česky.pdf             Plana-s Report.pdf

Kdo jsme

Jsme spolek občansky aktivních lidí, kteří spojili své síly a schopnosti, abychom prosazovali zásady zdravého životního prostředí, péči o veřejný prostor, transparentní a otevřenou správu města.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci přírody, krajiny a urbanismu k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti. Dalším cílem spolku je snaha o dosažení „funkčního města“, podpora sportu, kultury, mezinárodní spolupráce a podpora trvale udržitelného rozvoje města Planá nad Lužnicí.

Zvolení zastupitelé 2014-2018

1. Jiří Rangl, člen finančního výboru

2. Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., člen kontrolního výboru       

3. Ing. Martin Pobuda

                                               

    Vstup na transparentní účet:   zde                    Děkujeme za pomoc :-)

                                                 

                                                     Nástroj pro nahlášení problémů ve Vašem okolí či podnětů na zlepšení.