Záleží na každém z nás.

  AKTUALITY

Právě jsme přidali nový záznam 12. veřejného jednání zastupitelstva města ze dne 18.03.2021

Město Planá nad Lužnicí zveřejňuje pouze online přenosy, záznam můžete sledovat na našich webových stránkách v sekci video.

 

Emocemi nabité jednání zastupitelstva města, eskalované despotickým přístupem přesedajícího 

   Právě jsme získali námi požadované video z 5. Jednání zastupitelstva města (ze dne 8. 8. 2019), kde došlo k porušení zákona o obcích předsedajícím schůze. Jednání zastupitelstva řídil starosta obce, který se rozhodl, že nenechá při jednání zastupitelstva promluvit předsedu sportovního klubu tenisu, který měl obhajovat požadovanou výši dotace od naší obce, ta o tom právě rozhodovala. Záminka pro neumožnění předsedovi klubu vystoupit byla, že nemá trvalý pobyt v obci a porušil by tak podle starosty jednací řád.  Jeho vystoupení neumožnil dokonce ani v případě výzvy tří zastupitelů, kteří o umožnění vystoupit předsedovi SKT navrhli hlasovat. V průběhu jednání dále umožnil k dané věci vystoupit osobu, která také není fyzická osoba vlastnící nemovitost v obci, ale právnická osoba vlastnící nemovitost v obci, jejíž vystupování na zastupitelstvu jednací řád také neobsahoval a při použití té samé logiky by byl porušován jednací řád taktéž. Tyto rozdílné přístupy předsedajícího rozdmýchaly emoce přítomných občanů, ale i některých zastupitelů. Porušení zákona předsedajícím potvrdil odbor Ministerstva vnitra, který tuto záležitost šetřil na základě podnětu. Starosta města při projednávání tohoto bodu neporušil jen zákon o obcích, ale také jím navržený a jím schválený jednací řád, a to když vystupoval (svými komentáři, ne řízením schůze)více než 2x. Toto omezení vystupování zastupitelů bylo přijato proti nám (opozici), nikdy jsme pro něj nehlasovali, ale platí pro všechny, tedy pravidlo je, že zastupitel může vystoupit k projednávanému bodu pouze dvakrát a maximálně v délce 3 minut. Výsledek šetření Ministerstva vnitra zde: Závěr šetření.pdf (425678)

Video najdete v sekci Videa.

Sazebník úhrad s položkami za poskytnutí videozáznamu není platný!

Odvolací orgán, Krajský úřad Jihočeského kraje snížil požadovaný poplatek za poskytnutí videozáznamu z jednání zastupitelstva města na 0 Kč. Sazebník úhrad schválený radou města je v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

Znění celého rozhodnutí včetně odůvodnění níže:

J. Rangl-rozh. o stížn.-snížení výše úhrady na 0 kč (1).pdf (190,4 kB)

Transparentnost se vedení našeho města nelíbí – dělá kroky pro zamezení získání videozáznamů

   Záznam z jednání zastupitelstva města jsme získali podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jeho získání nebylo úplně automatické, v posledním možném dni pro poskytnutí informace (15 dní) jsme byli vyzváni k uhrazení částky 4 538 Kč potřebné k údajné anonymizaci. To byl samozřejmě nesmysl, který nemá v zákoně žádnou oporu, dokonce zákon porušoval.  Město sice může požadovat poplatek, ale ten nesmí překročit náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Podali jsme stížnost k nadřízenému orgánu a po několika dnech nám bylo zasláno přístupové heslo a videozáznam jsme si sami stáhli. Náklady Města na kopie, technické nosiče a poštovné byly tedy nulové.

   Již 30. 12. 2020 schválila rada města, na návrh pana starosty, sazebník úhrad za poskytování informací, na tom by nebylo nic zvláštního, dokonce by Město naplnilo literu zákona a sazebník zveřejnilo, ale položky sazebníku obsahují částky:  vynaložené náklady na videozáznam a to  1 350 Kč za  1 hodinový záznam  a  2 723 Kč za záznam od 2 do 5 hodin. Připomínám, že se má jednat o náklady na pořízení kopií a ne samotného záznamu, který je pořizován z veřejných prostředků. Tyto kroky jsou činěny účelově k odrazení zájemců o získávání tohoto druhu informací. Nadřízený orgán bude nucen takový sazebník upravit a uvést naše radní do příslušných míst. Dále vás budeme informovat…

 

Zveřejňování jednání zastupitelstva města

Opětovně jsme na 11. jednání zastupitelstva města dne 10.12.2020 podali návrh na zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva města. Opět jsme byli přehlasováni a návrh nebyl schválen. Našich pokusů k dosažení našeho cíle, tedy prosazení otevřeného a transparentního města, již bylo nespočet a rozhodli jsme zvolit jinou strategii.

Využili jsme zákonných možností a vyžádali si záznam z jednání zastupitelstva města dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Veřejný zájem na zveřejňování těchto informací je mnohem větší než vůle 10 zastupitelů, kteří tomu brání. Na našich stránkách jsme vytvořili novou složku "videa", kde budeme tyto záznamy zveřejňovat. Videa budeme anonymizovat, teda odstraňovat nepovolené informace dle zákona o ochraně osobních údajů. Těch není při veřejném jednání zastupitelstva příliš mnoho a není to pro nás žádná překážka.

Děkujeme za Váš zájem o věci veřejné!

Jiří Rangl

Starší příspěvek níže:

Podali jsme návrh na zveřejňování již nahrávaných jednání zastupitelstva města. Každý by si mohl přehrát jednání o záležitostech našeho města v době, kdy mu to vyhovuje nejlépe. V současné době, kdy záznam již existuje, se jedná o velice jednoduchý proces (umístění videa na webové stránky města). Zdání ale klame, současné vedení města podporuje pouze online přenosy a náš návrh opět neprošel,viz  zápis z jednání zastupitelstva města bod. č.11. Zápis z 6.ZM.pdf (775643)

Otevřený dopis radě města

Vážení členové rady města,

               Plánské ozvěny jsou veřejnoprávní médium a jeho vydavatel je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o našem městě (§ 4a zákona 46/2000 Sb.). Na základě ustanovení tiskového zákona vydavatel musí také poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů obecního zastupitelstva týkající se dané obce (tamtéž). Účelem tohoto ustanovení je zamezení zneužívání obecních periodik jednou politickou stranou nebo uskupením majícím většinu v zastupitelstvu. Bohužel, tato povinnost není Městem Planá vždy naplňována a již několikrát byly omezeny příspěvky opozičních zastupitelů. Společně s tímto znepokojujícím problémem jsme také upozorňovali na nízkou novinářskou kvalitu, zejména nedostatečné informace týkající se plánovaných změn v našem městě nebo informování o věcech neaktuálních a irelevantních a to často na prvních stránkách periodika. Před volbami uveřejňované souhrny aktivit dosavadního vedení města (nebo jen starosty) mají k informační vyváženosti daleko; vždyť to bychom pak mohli opakovat a sebe sama chválit donekonečna. A k tomu obecní periodika rozhodně sloužit nemají.

 

Znevolnění redakce

               Tento stav vychází z dlouhodobě nedodržovaných bývalých Zásad pro vydávání, které měly zaručit nezávislost na vedení města, zejména tím, že zaměstnanci města a samotné vedení města neměli náležet do redakční rady. Toto pravidlo bylo však obcházeno tím, že šéfredaktor i člen redakční rady byli zaměstnanci města a starosta města je neformálně řídil. Takto celý systém fungoval dlouhodobě až do doby před komunálními volbami, kdy se starostův nátlak na redakční radu zvětšil. Již na podzim 2018 podala redakční rada rezignaci a navrhla několik variant řešení pro nastolení větší nezávislosti a změny vedoucí ke zvýšení kvality Plánských ozvěn. Radní však situaci kolem redakční rady neřešili až do prosincového jednání zastupitelstva města. Zde zastupitelé zvolení za Zdravou Planou navrhli řešení v návrhu usnesení, které by přeneslo agendu dosavadní redakční rady na výbor zastupitelstva města. Zastupitelé však schválili starostův návrh, že on připraví řešení situace v radě města. Radní pověřili přípravou nových Zásad starostu města a jeho návrh také schválili. Podle nových Zásad se dva dosavadní členové redakční rady, kteří rezignovali, dostali do pozice redaktorů, zatímco do redakční rady se nominoval jejich přímý nadřízený, který je dosud neformálně řídil. Jeho nadřazenost nad redaktory se formálně upevnila, což zákonem vyžadované nezávislosti a vyváženosti Plánských ozvěn rozhodně neprospěje. A pokračování v práci redaktora proti vlastní vůli: je to opravdu pozitivní motivace ke zvýšení kvality Plánských ozvěn? 

 

Otevřené převzetí řízení redakční rady starostou

               V nových Zásadách chybí pravidlo nezávislosti redakční rady na vedení města. Starosta naopak přímo nominuje sám sebe jejím členem a svého politického spojence dalším členem celkem tříčlenného kolektivu. Redakční rada není ve starostou sestavených Zásadách vázána žádnou právní normou, ačkoli schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu, projednává stížnosti, podněty a návrhy atd. Proč není tato funkce striktně podřízena tiskovému zákonu a přenesena na lidi, kteří předchozí Zásady nezneužívali a nepřizpůsobovali svým zájmům? Stačí pohled do nedaleké Soběslavi, aby bylo zřejmé, že v redakční radě Soběslavské hlásky nejen nepůsobí starosta či místostarosta, ale nemusí v ní být ani jeden zastupitel. Historie už mnohokrát ukázala, k čemu vede koncentrace moci v jedněch rukou...  

Strach z polemiky

               Nové Zásady také zakazují zveřejňování příspěvků týkající se činnosti politických sdružení, zejména stranické polemiky a politické názorové střety. Obávám se toho, že tyto formulace mohou být zneužity pro nedemokratický a diskriminační ráz novin. Polemiku a názorové střety najdete i v Novinkách táborské radnice v příspěvcích táborských zastupitelů. Např. v Zásadách vydávání Soběslavské hlásky jsou vylučovány pouze příspěvky obsahující stanoviska týkající se osobních sporů. Je kritika činnosti či nečinnosti vedení města osobním sporem? Zpravidla není. Je to však stranická polemika, politický názorový střet či reklama uvedených subjektů? Kritizovaný jedinec či kolektiv to může tvrdit a zčásti mít pravdu (vždyť co je obecní a veřejné, je fakticky vždy politické!), nicméně do pomyslného sporu vstupuje požadavek tiskového zákona objektivních a vyvážených informací a přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů obecního zastupitelstva. Polemika může zvýšit zájem občanů o dění ve městě, má tedy pro-demokratický efekt, pokud se ji kritizovaná strana nesnaží zablokovat tím, že akcentuje osobní rovinu sporu - která vždy existuje. O to významnější je skutečně nezávislé působení redakční rady a důsledná aplikace tiskového zákona. To jsou dvě zásady, na nichž u Plánských ozvěn trvám.

               Nově nastavená pravidla pro vydávání Plánských ozvěn nejsou zárukou objektivního a vyváženého obsahu obecního periodika. Vyzývám proto radu města k vypracování plně demokratických, nediskriminačních a vyvážených Zásad, které budou v souladu s platným tiskovým zákonem. Dokud nedojde k důkladnému promyšlení a opravě špatně nastavených Zásad, nebudou zastupitelé zvolení za Zdravou Planou nominovat svého zástupce do redakční rady Plánských ozvěn.

Jiří Rangl, zastupitel města

 

Návrh usnesení, které jsme prosazovali na 2. jednání zastupitelstva města 6. 12. 2018

ZM_návrh bodu.pdf (1223471)

Zápis z jednání 2. zastupitelstva města, v zápisu jako poslední bod jednání:

Zapis z 2. ZM.pdf (1566094)

Materiál předložený na 3. zastupitelstvu města 28. 2. 2019(rozhodnutí rady města)

20190220094250.pdf (81779)

 

 

Z jednání zastupitelstva města:

Zveřejňujeme informace z 3. zastupitelstva města, které by vás mohly zajímat...

Informace k rekonstrukci mostu:

20190227145447.pdf (43334)
20190227183642.pdf (478091)
ZM 3-2019-19b.docx (29991)
 

Informace k nákupu pozemku od Ing Šimečka:

Upozornění zastupitelů města týkající se majetku města Planá nad Lužnicí od JUDr. Eleny Kotorové: 
 
"Městu Planá nad Lužnicí v důsledku existence a uplatnění zástavního práva může vzniknout majetková újma, za kterou budou odpovídat jednotlivé fyzické osoby, včetně případné odpovědnosti trestní v souvislosti s povinnostmi při správě cizího majetku."
 
Informace od starosty města(materiály jednání zastupitelstva města):
 
 

 

Studie proveditelnosti a následné projekty přírodního amfiteátru

Zde uvádíme informace, které nejsou zveřejněné na oficiálním webu města a které jsme si vyžádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zdravá Planá prosazuje zachování Ostrova i zámeckého parku tak jak jsou, jako městské parky. Na Ostrově prosazujeme obnovu systému cest v přírodním stylu (jako mlatové cesty) a obnovu dětských hřišť, které zde byly v minulosti.
 
 
Studie proveditelnosti, Přírodní amfiteátr ve městě Planá nad Lužnicí. Cena studie 163 000Kč.
V rámci projektu zefektivnění řízení městského úřadu Planá nad Lužnicí vznikla studie proveditelnosti přírodního amfiteátru ve měste Planá nad Lužnicí. Studie řeší, zda by bylo takové zařízení v našem městě potřebné a kde by mělo být umístěné. Studie vychází z ankety mezi obyvateli města a ze statistik. Výsledkem studie je zjištění, že nerealizace projektu může mít negativní vliv na rozvoj komunitního života v našem městě a snížení podpory cestovního ruchu ve městě a okolí. Odpověď na otázku, kde by měl být přírodní amfiteátr vybudován jednoznačně nevyplynula, výsledky jsou zcela rovnocenné pro obě místa.(ostrov, zámecký park).
 
Pojďme se podívat na anketu mezi obyvateli města, která byla primárním vstupem dat pro zpracovatele této studie. Do dotazníkového šetření se zapojilo 109 obyvatel našeho města. Z toho 69% respondentů by vnímalo nově vybudovaný amfiteátr jako přínos pro rozvoj společenského a kulturního života, 31% respondentů nikoliv. Ankety se účastnili obyvatelé ve věku 46-75 let, mladí lidé na tuto dotazníkovou akci rezignovali.  Zarážející jsou některé odpovědi respondentů, kteří podporují vybudování amfiteátru. Na otázku, které aktivity byste rád/ráda rozšířili dosavadní repertoár a zároveň by byly vhodné pro nový amfiteátr je uvedeno: pálení čarodějnic, farmářské nebo bleší trhy, gastronomické akce a festivaly, taneční zábavy pro mládež.
 
 

Na základě studie proveditelnosti přistoupilo vedení města k přípravě projektů. 

Pro zámecký park vznikla studie Altán a terénní úpravy v zámeckém parku na Strkově v Plané nad Lužnicí. Studie navrhuje vybudování hudebního altánu a hlediště pro 1000 diváků. Hlediště je koncipováno jako hliněný val s dřevěnými sedadly.

Celá studie je umístěna zdeStrkov amfiteatr.pdf (13,9 MB)

Pro ostrov vznikl projekt Přírodní amfiteátr Planá nad Lužnicí. Zde je uvedeno, že záměrem investora je dotvoření areálu městského ostrova. Pro amfiteátr bude využita volná plocha uprostřed ostrova. Zapuštěný amfiteátr bude tvořen betonovou konstrukcí umožňující v případě povodní „napuštění“ celého prostoru. Parkování pro návštěvníky bude v rámci systému města. Komunikace na ostrově budou provedeny s asfaltovým krytem. V akustické studii je uvedeno: Amfiteátr bude v provozu jen v době denní. V případě pořádání hudebních produkcí s elektroozvučením budou všechny nastavitelné zdroje hluku zablokovány limitizérem tak, aby nebyly překročeny limity hluku…

Akustický posudek.pdf (24539900)

ostrov text společná dokumentace upravená prosinecfinal.pdf (105783)

Amfiteatr řez A.pdf (129660)

Amfiteátr výkres základů.pdf (88429)

Půdorys amfiteátru.pdf (294904)

Amfiteátr architektonická situace.pdf (176805)

Aktuálně

Na 22. jednání zastupitelstva města se projednával zápis z kontroly hospodaření Městského úřadu Planá nad Lužnicí. Souhrnny zapis z kontroly FV MU 2017.pdf  Dilci zapis J. Rangl MU 2017.pdf  Dilci zapis M. Maresova MU 2017.pdf Dilci zapis R.Mlazovsky MU...

Pojeďte s námi na hory !

01.01.2017 00:00
Táborsko 14. prosince 2016      Rozbuška v Plané- kontrolní zpráva finančního výboru.pdf  Kontrola finančního výboru (FV) MěÚ Planá nad Lužnicí, provedená dne  5. 10. 2016-17. 10. 2016 Zápis z dílčí kontroly členem FV Jiřím Ranglem. Dohody o provedení...
Dopravní situace v průmyslové zóně bohužel není dlouhodobě řešena. Vozidla vedle podniku Maso Planá jsou zaparkována na krajnicích a zabírají veřejný prostor, který by měl sloužit i k pohybu chodců a cyklistů. Současný rozvoj průmyslové zóny vyžaduje nastavení jasných a závazných pravidel pro...
Spolek Zdravá Planá pořádá 1. ročník veřejného běžeckého závodu: Borecký běh, lesní běh nejen pro borce Zveme všechny příznivce sportu do zámeckého parku na Strkově kde se bude konat v neděli 26. 6. 2016 od 14 hodin běžecký závod. Srdečně zveme všechny, kteří by si chtějí vyzkoušet discgolf, který...
Mnoho samospráv pořizovalo a pořizuje audiovizuální (případně jen zvukové) záznamy jednání zastupitelstva a zveřejňuje je na webu, protože to přispívá k transparentnosti jejich rozhodování.   Zastupitelé Zdravé Plané předložili na 10. jednání zastupitelstva města dne 2. 3. 2016...
Znepokojující nedostatky v hospodaření města Planá nad Lužnicí zjištěné při finanční kontrole naším členem Jiřím Ranglem. Zápis byl projednán na 10. jednání zastupitelstva města dne 2.3. 2016. Níže uvádíme zápis, který jsme doplnili o vyjádření starosty města:   Finanční výbor zastupitelstva...
1 | 2 >>