Záleží na každém z nás.

  AKTUALITY

Podali jsme návrh na zveřejňování již nahrávaných jednání zastupitelstva města. Každý by si mohl přehrát jednání o záležitostech našeho města v době, kdy mu to vyhovuje nejlépe. V současné době, kdy záznam již existuje, se jedná o velice jednoduchý proces (umístění videa na webové stránky města). Zdání ale klame, současné vedení města podporuje pouze online přenosy a náš návrh opět neprošel,viz  zápis z jednání zastupitelstva města bod. č.11. Zápis z 6.ZM.pdf (775643)

Otevřený dopis radě města

Vážení členové rady města,

               Plánské ozvěny jsou veřejnoprávní médium a jeho vydavatel je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o našem městě (§ 4a zákona 46/2000 Sb.). Na základě ustanovení tiskového zákona vydavatel musí také poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů obecního zastupitelstva týkající se dané obce (tamtéž). Účelem tohoto ustanovení je zamezení zneužívání obecních periodik jednou politickou stranou nebo uskupením majícím většinu v zastupitelstvu. Bohužel, tato povinnost není Městem Planá vždy naplňována a již několikrát byly omezeny příspěvky opozičních zastupitelů. Společně s tímto znepokojujícím problémem jsme také upozorňovali na nízkou novinářskou kvalitu, zejména nedostatečné informace týkající se plánovaných změn v našem městě nebo informování o věcech neaktuálních a irelevantních a to často na prvních stránkách periodika. Před volbami uveřejňované souhrny aktivit dosavadního vedení města (nebo jen starosty) mají k informační vyváženosti daleko; vždyť to bychom pak mohli opakovat a sebe sama chválit donekonečna. A k tomu obecní periodika rozhodně sloužit nemají.

 

Znevolnění redakce

               Tento stav vychází z dlouhodobě nedodržovaných bývalých Zásad pro vydávání, které měly zaručit nezávislost na vedení města, zejména tím, že zaměstnanci města a samotné vedení města neměli náležet do redakční rady. Toto pravidlo bylo však obcházeno tím, že šéfredaktor i člen redakční rady byli zaměstnanci města a starosta města je neformálně řídil. Takto celý systém fungoval dlouhodobě až do doby před komunálními volbami, kdy se starostův nátlak na redakční radu zvětšil. Již na podzim 2018 podala redakční rada rezignaci a navrhla několik variant řešení pro nastolení větší nezávislosti a změny vedoucí ke zvýšení kvality Plánských ozvěn. Radní však situaci kolem redakční rady neřešili až do prosincového jednání zastupitelstva města. Zde zastupitelé zvolení za Zdravou Planou navrhli řešení v návrhu usnesení, které by přeneslo agendu dosavadní redakční rady na výbor zastupitelstva města. Zastupitelé však schválili starostův návrh, že on připraví řešení situace v radě města. Radní pověřili přípravou nových Zásad starostu města a jeho návrh také schválili. Podle nových Zásad se dva dosavadní členové redakční rady, kteří rezignovali, dostali do pozice redaktorů, zatímco do redakční rady se nominoval jejich přímý nadřízený, který je dosud neformálně řídil. Jeho nadřazenost nad redaktory se formálně upevnila, což zákonem vyžadované nezávislosti a vyváženosti Plánských ozvěn rozhodně neprospěje. A pokračování v práci redaktora proti vlastní vůli: je to opravdu pozitivní motivace ke zvýšení kvality Plánských ozvěn? 

 

Otevřené převzetí řízení redakční rady starostou

               V nových Zásadách chybí pravidlo nezávislosti redakční rady na vedení města. Starosta naopak přímo nominuje sám sebe jejím členem a svého politického spojence dalším členem celkem tříčlenného kolektivu. Redakční rada není ve starostou sestavených Zásadách vázána žádnou právní normou, ačkoli schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu, projednává stížnosti, podněty a návrhy atd. Proč není tato funkce striktně podřízena tiskovému zákonu a přenesena na lidi, kteří předchozí Zásady nezneužívali a nepřizpůsobovali svým zájmům? Stačí pohled do nedaleké Soběslavi, aby bylo zřejmé, že v redakční radě Soběslavské hlásky nejen nepůsobí starosta či místostarosta, ale nemusí v ní být ani jeden zastupitel. Historie už mnohokrát ukázala, k čemu vede koncentrace moci v jedněch rukou...  

Strach z polemiky

               Nové Zásady také zakazují zveřejňování příspěvků týkající se činnosti politických sdružení, zejména stranické polemiky a politické názorové střety. Obávám se toho, že tyto formulace mohou být zneužity pro nedemokratický a diskriminační ráz novin. Polemiku a názorové střety najdete i v Novinkách táborské radnice v příspěvcích táborských zastupitelů. Např. v Zásadách vydávání Soběslavské hlásky jsou vylučovány pouze příspěvky obsahující stanoviska týkající se osobních sporů. Je kritika činnosti či nečinnosti vedení města osobním sporem? Zpravidla není. Je to však stranická polemika, politický názorový střet či reklama uvedených subjektů? Kritizovaný jedinec či kolektiv to může tvrdit a zčásti mít pravdu (vždyť co je obecní a veřejné, je fakticky vždy politické!), nicméně do pomyslného sporu vstupuje požadavek tiskového zákona objektivních a vyvážených informací a přiměřeného prostoru pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů obecního zastupitelstva. Polemika může zvýšit zájem občanů o dění ve městě, má tedy pro-demokratický efekt, pokud se ji kritizovaná strana nesnaží zablokovat tím, že akcentuje osobní rovinu sporu - která vždy existuje. O to významnější je skutečně nezávislé působení redakční rady a důsledná aplikace tiskového zákona. To jsou dvě zásady, na nichž u Plánských ozvěn trvám.

               Nově nastavená pravidla pro vydávání Plánských ozvěn nejsou zárukou objektivního a vyváženého obsahu obecního periodika. Vyzývám proto radu města k vypracování plně demokratických, nediskriminačních a vyvážených Zásad, které budou v souladu s platným tiskovým zákonem. Dokud nedojde k důkladnému promyšlení a opravě špatně nastavených Zásad, nebudou zastupitelé zvolení za Zdravou Planou nominovat svého zástupce do redakční rady Plánských ozvěn.

Jiří Rangl, zastupitel města

 

Návrh usnesení, které jsme prosazovali na 2. jednání zastupitelstva města 6. 12. 2018

ZM_návrh bodu.pdf (1223471)

Zápis z jednání 2. zastupitelstva města, v zápisu jako poslední bod jednání:

Zapis z 2. ZM.pdf (1566094)

Materiál předložený na 3. zastupitelstvu města 28. 2. 2019(rozhodnutí rady města)

20190220094250.pdf (81779)

 

 

Z jednání zastupitelstva města:

Zveřejňujeme informace z 3. zastupitelstva města, které by vás mohly zajímat...

Informace k rekonstrukci mostu:

20190227145447.pdf (43334)
20190227183642.pdf (478091)
ZM 3-2019-19b.docx (29991)
 

Informace k nákupu pozemku od Ing Šimečka:

Upozornění zastupitelů města týkající se majetku města Planá nad Lužnicí od JUDr. Eleny Kotorové: 
 
"Městu Planá nad Lužnicí v důsledku existence a uplatnění zástavního práva může vzniknout majetková újma, za kterou budou odpovídat jednotlivé fyzické osoby, včetně případné odpovědnosti trestní v souvislosti s povinnostmi při správě cizího majetku."
 
Informace od starosty města(materiály jednání zastupitelstva města):
 
 

 

Studie proveditelnosti a následné projekty přírodního amfiteátru

Zde uvádíme informace, které nejsou zveřejněné na oficiálním webu města a které jsme si vyžádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zdravá Planá prosazuje zachování Ostrova i zámeckého parku tak jak jsou, jako městské parky. Na Ostrově prosazujeme obnovu systému cest v přírodním stylu (jako mlatové cesty) a obnovu dětských hřišť, které zde byly v minulosti.
 
 
Studie proveditelnosti, Přírodní amfiteátr ve městě Planá nad Lužnicí. Cena studie 163 000Kč.
V rámci projektu zefektivnění řízení městského úřadu Planá nad Lužnicí vznikla studie proveditelnosti přírodního amfiteátru ve měste Planá nad Lužnicí. Studie řeší, zda by bylo takové zařízení v našem městě potřebné a kde by mělo být umístěné. Studie vychází z ankety mezi obyvateli města a ze statistik. Výsledkem studie je zjištění, že nerealizace projektu může mít negativní vliv na rozvoj komunitního života v našem městě a snížení podpory cestovního ruchu ve městě a okolí. Odpověď na otázku, kde by měl být přírodní amfiteátr vybudován jednoznačně nevyplynula, výsledky jsou zcela rovnocenné pro obě místa.(ostrov, zámecký park).
 
Pojďme se podívat na anketu mezi obyvateli města, která byla primárním vstupem dat pro zpracovatele této studie. Do dotazníkového šetření se zapojilo 109 obyvatel našeho města. Z toho 69% respondentů by vnímalo nově vybudovaný amfiteátr jako přínos pro rozvoj společenského a kulturního života, 31% respondentů nikoliv. Ankety se účastnili obyvatelé ve věku 46-75 let, mladí lidé na tuto dotazníkovou akci rezignovali.  Zarážející jsou některé odpovědi respondentů, kteří podporují vybudování amfiteátru. Na otázku, které aktivity byste rád/ráda rozšířili dosavadní repertoár a zároveň by byly vhodné pro nový amfiteátr je uvedeno: pálení čarodějnic, farmářské nebo bleší trhy, gastronomické akce a festivaly, taneční zábavy pro mládež.
 
 

Na základě studie proveditelnosti přistoupilo vedení města k přípravě projektů. 

Pro zámecký park vznikla studie Altán a terénní úpravy v zámeckém parku na Strkově v Plané nad Lužnicí. Studie navrhuje vybudování hudebního altánu a hlediště pro 1000 diváků. Hlediště je koncipováno jako hliněný val s dřevěnými sedadly.

Celá studie je umístěna zdeStrkov amfiteatr.pdf (13,9 MB)

Pro ostrov vznikl projekt Přírodní amfiteátr Planá nad Lužnicí. Zde je uvedeno, že záměrem investora je dotvoření areálu městského ostrova. Pro amfiteátr bude využita volná plocha uprostřed ostrova. Zapuštěný amfiteátr bude tvořen betonovou konstrukcí umožňující v případě povodní „napuštění“ celého prostoru. Parkování pro návštěvníky bude v rámci systému města. Komunikace na ostrově budou provedeny s asfaltovým krytem. V akustické studii je uvedeno: Amfiteátr bude v provozu jen v době denní. V případě pořádání hudebních produkcí s elektroozvučením budou všechny nastavitelné zdroje hluku zablokovány limitizérem tak, aby nebyly překročeny limity hluku…

Akustický posudek.pdf (24539900)

ostrov text společná dokumentace upravená prosinecfinal.pdf (105783)

Amfiteatr řez A.pdf (129660)

Amfiteátr výkres základů.pdf (88429)

Půdorys amfiteátru.pdf (294904)

Amfiteátr architektonická situace.pdf (176805)

Aktuálně

Podnět Radě města

03.01.2016 00:00
Čerpací stanice kanalizace v lokalitě Nad Hejtmanem   Při plánování rozvoje lokality Nad Hejtmanem došlo k zásadní chybě v oblasti nakládání s odpadními vodami. Z  nejasných důvodů, zřejmě finančních, prosadila místní samospráva přečerpávací stanici  s nedostatečnou kapacitou(jednání...
Rozhodnutí zastupitelů města nejsou pouze výsledkem schválení předložených materiálů, ale také diskuse, která o nich na zasedáních zastupitelstva probíhá a která může některá rozhodnutí významně modifikovat. Proto je žádoucí zachytit také průběh jednání a zejména verbální projevy účastníků, tj....
Zastupitelé Zdravé Plané podali na 2. jednání zastupitelstva města dne 17. 12. 2014 návrh na uveřejňování smluv, objednávek a faktur na  Portále veřejné správy ve znění: Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí, schvaluje zveřejňování smluv, objednávek a faktur na Portále veřejné správy...
Transparentnost označuje v politice požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání. Průhledné čili transparentní je pro pohled to, co nezakrývá. Mít smlouvy jen tištěné v šanonech a archivech, nepřehledně na různých místech, tedy špatně dostupné, nezálohované apod., to by byl přístup...
Jiří Rangl, Nad Hejtmanem 21, 391 11 Planá nad...
<< 1 | 2