Záleží na každém z nás.

Finanční výbor

Dílčí zápis z finanční kontroly Městského úřadu v Plané nad Lužnicí

27.02.2016 00:28

Znepokojující nedostatky v hospodaření města Planá nad Lužnicí zjištěné při finanční kontrole naším členem Jiřím Ranglem.

Zápis byl projednán na 10. jednání zastupitelstva města dne 2.3. 2016. Níže uvádíme zápis, který jsme doplnili o vyjádření starosty města:

 

Finanční výbor zastupitelstva  města Planá nad Lužnicí

 

DÍLČÍ ZÁPIS č. 3/2015

z kontroly MěÚ Planá nad Lužnicí

ze dne 20. 10. 2015 - 16. 11. 2015

 

Kontrola provedena členem finančního výboru:  Jiří Rangl

Kontrolované období: 1. 10. 2014 - 1. 10. 2015

 

Oblast dílčí kontroly:

1)     Dohody o provedení práce (schválení, proplacení,zaúčtování, soulad s rozpočtem)

2)     Výdajové položky města (schválení, proplacení,zaúčtování, soulad s rozpočtem)

3)     Knihy jízd motorových vozidel Citroen a Škoda - kontrola evidence a soulad s doklady za        spotřebované palivo

4)     Kontrola smluv s finančním plněním - evidence smluv, dodržování smluvních závazků

5)     Lesní hospodářství - kontrola hospodaření, kontrola proplacených faktur a systému kontroly nákladových položek

6)     Veřejné zakázky - dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. (jedna veřejná zakázka)

 

 

Vyžádané podklady:

   Dohody o provedení práce, náhodně vybrané výdajové položky:"projektové práce na vnitrobloku", "založení nových výsadeb", "krajinářský workshop" , knihy jízd motorových vozidel Škoda Fabia TAL 02-95 a Citroen C4 4C9 6644, pokladní doklady, seznam smluv města, podklady k lesnímu hospodářství:faktury,  smlouvy o provedení výkonů činností a výkupu dřeva s firmami, které tyto služby zajišťují, dokumentace k veřejné zakázce  "Rekonstrukce osvětlení tenisové haly".

 

Vlastní kontrola:

 

1) Dohody o provedení práce (DPP)

 

Kontrola se zaměřila na schválené a vyplacené částky, účelnost a náležitosti DPP.  Většina DPP má všechny náležitosti, jsou řádně schválené a v souladu s rozpočtem města.

 

Problematické jsou pouze 2 DPP:

 

DPP č. 28/15 ze dne 10. 9. 2015 s předmětem " překlad z češtiny do francouzštiny"  20hod na částku 1470Kč. Zaměstnanec: Vyhnalová Kateřina, Okrouhlická 559, Planá nad Lužnicí. Účel překladu: Překlad materiálů do Galerie Fara, příprava matriálů pro francouzské turisty.

Při kontrole v Galerii Fara nebyl překlad do francouštiny nalezen.  Materiál,  který se týkal budovy Fara obsahoval 3 strany textu ke kterému je přiložen anglický a německý překlad. Kulturní referent uvedl, že v letošním roce navštívil Galerii Fara jeden občan hovořící francouzky.

Realizací tohoto pracovního poměru není uspokojována veřejná potřeba a lze hovořit o neúčelně vynaložených veřejných prostředcích.

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

 

Dohoda o provedení práce – překlad do francouzštiny v částce 1 470,- Kč. Oceňování překladů písemných materiálů se běžně, což je všeobecně známo, provádí podle počtu normostran. Takto byla rovněž stanovena minus dohodnutá sleva konečná částka 1 470, - Kč. Bohužel u DPP se musí vykázat odpracované hodiny. Z tohoto důvodu bylo vykázáno nějaké množství hodin (v tomto případě 20). Nalezení či nenalezení překladu závisí na tom, po kom je příslušný doklad požadován. Zodpovědným pracovníkem za faru je p. Rokosová. Na poznámku o jednom návštěvníkovi hovořícím francouzsky v roce 2015 lze reagovat velice jednoduše. Pokud si někdo myslí, že cizojazyčný průvodce farou je materiál na jeden rok, potom je otázkou, zda je takováto osoba kompetentní ke kontrole. O tom, že celý projekt „Revitalizace fary“ je realizován s přispěním dotačních prostředků v rámci programu „Cestovní ruch v kulturních památkách“, předpokládám, že J. Rangl, jako bývalý místostarosta města věděl. Umožnění návštěvy revitalizované fary i zahraničními návštěvníky zvyšovalo bodové hodnocení projektu a tím i šanci na získání dotace. Pokud se tedy o celý projekt aktivně zajímal, tak jistě ví, že součástí projektu byl např. nákup přehrávačů pro umístění cizojazyčných průvodců. Je proto velice podivné, že k vlastnímu projektu neměl žádné připomínky a údajné neúčelné vynakládání veřejných prostředků již tehdy nereklamoval. A nebo se o projekt „Revitalizace fary“ vůbec nezajímal, což je rovněž podivné.

Nesouhlasím s tvrzením, že se jedná o neúčelně vynaložené veřejné prostředky.

 

DPP č. 6/15 ze dne 11. 3. 2015 s předmětem" Beseda pro 5. tř. - Jan Hus a Petr Chelčický" rozsah hodin neuveden, na částku 2353Kč. Zaměstnanec: Renáta Fučíková, Dlouhá 44, Praha 1. Účel pracovního úkolu: přednáška pro žáky ZŠ v knihovně města. Dohoda není potvrzena oprávněnou osobou (Matoušková v.z.).

Realizace tohoto výdaje nevede ke splnění poslání organizace, která tuto akci financuje. Podle všeho by se mělo jednat o akci základní školy a ne knihovny. Dohoda o provedení práce nemá potřebné náležitosti a neměla být proplacena. Tento výdaj lze hodnotit jako neúčelný a ve svém důsledku se jedná o plýtvání veřejnými prostředky.

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

Dohoda o provedení práce – beseda pro 5. tř. Jan Hus a Petr Chelčický. Pokud pominu chybějící podpis, což se může stát, potom další vyjádření kontrolujícího J. Rangla je už zcela mimo realitu. Městská knihovna pořádá celou řadu programů jako pro občany města, tak pro žáky mateřské a základní školy. Financování těchto akcí má proto ve svém rozpočtu. Při vyjádření J. Rangla, že se jedná o akci školy a ne knihovny, zcela J. Rangl opomíjí fakt, že zřizovatelem základní školy je město, které rovněž hradí kromě mezd provozní náklady školy. Z tohoto důvodu vyjádření, že se jedná o plýtvání veřejnými prostředky je nesmyslné. Vyjádření J. Rangla lze hodnotit tak, že podle J. Rangla vynakládání veřejných prostředků na práci s dětmi či žáky je plýtvání veřejnými prostředky. Tento názor je už k zamyšlení.

Na základě výše uvedeného nesouhlasím, že se jedná o neúčelně vynaložené veřejné prostředky.     

 

2) Výdajové položky města - náhodný výběr

projekční práce na vnitrobloku – sídliště – ulice ČSLA – jedná se o ozelenění sídliště – Kč 44.770,00 – dodavatel – Ing. Hofman : schválení, proplacení, zaúčtování + soulad s rozpočtem

účetní doklad 2015/04/08    3745     5169

schváleno  RM/128/6/15

 

Bez závad

 

založení nových výsadeb  - dětské hřiště – Za Rybníkem – Kč 34.521,00 – dodavatel – Ing. Hofman : schválení, proplacení, zaúčtování + soulad s rozpočtem

účetní doklad 2015/04/13   3745   5169

schváleno RM/252/11/15

 

Bez závad

 

krajinářský workshop – ubytování – Kč 16.350,00:

schválení, proplacení, zaúčtování + soulad s rozpočtem

účetní doklad 2015/04/13  3745   5169

schváleno RM/252/11/15

 

Bez závad.

 

3)Knihy jízd motorových vozidel Citroen a Škoda

Předložené knihy jízd za období 11,12/2014 a 1-6/2015.

 

Škoda Fabia TAL 02-95

Kniha jízd vedena bez závad.

 

Citroen C4  4C9 6644

Kniha jízd vedena bez závad, vyúčtování za soukromé jízdy bez závad.

 

4) Kontrola smluv s finančním plněním

Kontrola se zaměřila na evidenci smluv s finančním plněním , dodržování smluvních závazků a soulad s rozpočtem města (náhodný výběr).

 

Dodatek smlouvy č. 1 k smlouvě Planá 10001NS/0307A/11-32100dd1 ze dne 13.7.2011 s Ředitelství silnic a dálnic ČR na nájem pozemku p.č. 1917/2 a 1918/1. Smlouva je platná do 31. 12. 2016 a roční nájemné činí 72 072 Kč. Poslední úhrada proběhla dne 14. 10. 2014 a za rok 2015 ještě tato platba neproběhla. Původní smlouva nebyla předložena s odůvodněním, že nebyla nalezena.

 

Není nastaven žádný přehledný systém kontroly plateb, které vycházejí ze smluvního ujednání. Evidence smluv ani jiný přehled očekávaných plateb neexistuje. Smlouvy nejsou uloženy na jednom místě a nejsou jednoduše dohledatelné. Jediná dostačující evidence očekávaných plateb, která je přehledně evidována  je předpis nájmů.

 

Navrhuji usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá radě města nápravu v oblasti evidování objednávek, smluv, jejich dodatků a objednávek ze smluv vyplývající, zatříděné dle klíčových vlastností. Ukládá radě města zavedení systému, který umožňuje propojení smluv se všemi přílohami a všemi primárními doklady (např. faktury). Zavedený systém bude sledovat plnění/čerpání finančních prostředků dle smlouvy nebo objednávky v libovolnou chvíli.(např. modul SML - Gordic)

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

Smlouva s ŘSD ČR z 13. 7. 2011 na nájem pozemků p. č. 1917/2 a 1918/1 je samozřejmě k dispozici.

K zamezení možné ztráty nebo problému s nalezením zejména starých smluv navrhuji zavést jednoduchý systém evidence všech smluv.

 

Smlouva NS-503/21/06/21011/TO/PA ze dne 9.5.2006 na roční nájemné 44 136Kč. Jedná opět o nájem pozemku s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Dne 14. 8. 2014 byla uhrazena poměrná část ve výši 25 746Kč na základě Protokolu o předání a převzetí pozemků ze dne 25. 7. 2014.

 

Bez závad.

 

Smlouva o nájmu prostor sloužící k podnikání ze dne 27. 4. 2015 s Jindřiškou Majerovou, Průmyslová 570, Planá nad Lužnicí. Pronájem části pozemku p. č. 3181/1 o velikosti 20m² na předzahrádku. Smlouva na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015. Nájemné 5kč za m²/den +21%DPH. Nájemné je splatné ve lhůtě 15 dnů po podpisu smlouvy. (27. 4. 2015+15 dní) Nájemní smlouva byla uzavřena na základě usnesení RM/301/13/15: "Rada města Planá nad Lužnicí schvaluje pronájem prostranství 20m² na pozemku p.č. 3181/1, pro umístění předzahrádky u prodejny"Cukrárna u Nádraží" za cenu 5Kč/m²/den. Termín od 1.4.2015 do 31. 10. 2015. Žadatel: Jindřiška Majerová, Průmyslová 570, Planá nad Lužnicí."

Nájemní smlouva nebyla vystavena v souladu s usnesením rady města. Samotné usnesení je zmatečné, když schvaluje uzavření nájemní smlouvy zpětně k datu 1. 4. 2015. Jednání 13 RM se konalo dne 22.4.2015. Nájemní smlouva mohla být uzavřena až po tomto datu. To je zřejmě důvod, proč byl tento datum na smlouvě změněn v rozporu s usnesením na 1. 5. 2015.V rozporu s usnesením je také zvýšená cena za m² o DPH.

 

Dne 29.4. 2015 bylo uhrazeno nájemné za 1m² ve výši 1 113Kč. K 12. 5. 2015 měla být uhrazena částka 18 400Kč, k této úhradě nedošlo! Dne 17. 6. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. RM/406/17/15 zmenšení pronajaté plochy na 10m², dobu pronájmu Rada města svým usnesením nezměnila. Dne 22. 6. 2015 uzavřel pan starosta Ing. Jiří Šimánek dodatek č.1 k nájemní smlouvě, který opět neodpovídá usnesení rady města. Dodatek č.1 zkracuje dobu pronájmu do 30.9.2015 a zpětně prodlužuje pronájem od 1.4.2015. Dodatek se tváří, že  pronajímá paní Majerové pozemek o výměře pouze 10m² od 1.4. 2015 do 30.9.2015! Smlouva však musí plně respektovat obsah usnesení(rozhodnutí) rady města. Usnesení rady města č. RM406/17/15 změnilo usnesení č. RM/301/13/15 pouze v parametru velikosti pronajaté plochy. Usnesení č. RM406/17/15 platí ode dne přijetí tohoto usnesení t.j. od 17. 6. 2015. Do té doby platila původní smlouva s parametry dané původním usnesením. Smlouva ze dne 27. 4.2015, jejíž splatnost již proběhla, ani nemohla být zpětně měněna. Dodatek má ještě další chyby, když zmatečně uvádí jiné datumy původní smlouvy a označuje paní Majerovou zaměstnancem.

Původní smlouva 1. 5. 2015 - 17. 6. 2015  ...48dní*5Kč*20m² = 4 800Kč

Dodatek smlouvy18. 6. 2015-31.10.2015 ...136dní*5kč*10m² = 6 800Kč

Celkem mělo být uhrazeno  11 600Kč.

Skutečně bylo uhrazeno 29.4.2015 ...1 113Kč

                                               15.7.2015...3 144Kč

                                   30.9.2015...5 000Kč

Celkem bylo uhrazeno 9 257Kč.

Rozdíl 2 343Kč nebyl vybrán a není ani vymáhán.

Starosta města nemůže sám vytvářet vůli obce. Zákon o  obcích svěřuje rozhodování o  uzavření smlouvy do  pravomoci zastupitelstva a rady obce. Jiné obecní orgány, tedy především starosta nebo obecní úřad, nemají v  majetkové oblasti „samostatnou“ rozhodovací pravomoc.

 

V tomto případě nebyla dodržena klíčová povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 ods.1 zákona o obcích a vzniklá škoda musí být vymáhána po konkrétní odpovědné osobě.

 

Navrhuji usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vymáhat škodu, která vyplývá z kontrolního zjištění ve věci smlouvy o nájmu prostor sloužící k podnikání ze dne 27. 4. 2015 s paní Jindřiškou Majerovou.

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

Nájem pozemku J. Majerovou

Z rozboru, který jsem provedl dle skutečného využívání příslušného pozemku, vyplývá, že p. J. Majerová by měla ještě doplatit 793,- Kč, což bude od ní požadováno. Administrativní pochybení vydávat za vyjádření vůle obce ze strany starosty může pronést pouze člověk typu kontrolující osoby. Rozhodování v rozporu s usnesením rady města a platných směrnic byla jeho silná stránka.

Částka 793,- Kč bude od J. Majerové vymáhána.

 

5) Lesní hospodářství

Kontrola proplacených faktur a systém kontroly nákladových položek.

 

Faktura za pěstitelské práce č. 8760022335, Wotan Forest Č. Budějovice ve výši 57 477Kč.

 

Položky jsou uvedeny ve výrobně mzdovém listu, kde není vyplněna položka o převzetí a kontrole vyfakturovaných položek. Smlouva o provedení výkonů činnosti a výkupu dříví neexistuje a tím není ani smluvně sjednán ceník prací. Jednotlivé položky jsou vedeny ve výrobně mzdovém listě, který slouží k převzetí a evidování všech úkonů a položek, je také součástí faktury.

 

Faktura za prodej dřeva č. 15, Wotan Forest Č. Budějovice, příjem ve výši 65 553Kč.

 

Ve faktuře je uvedeno množství i cena za jednotku, položka převzal a kontroloval není vyplněna.

Smlouva o provedení výkonů činnosti a výkupu dříví neexistuje a tím není ani smluvně sjednána výkupní cena dřeva. Žádný systém kontroly zde není aplikován.

 

Faktura za pěstební práce č. 8760023384, Wotan Forest Č. Budějovice, výdaj ve výši 41 929Kč.

 

Výrobně mzdový list přiložen k faktuře, výše ceny za položky nelze zkontrolovat z důvodu neexistence schváleného ceníku prací a služeb, který by měl určovat ceny na základě vystavené výkonové normy a sazby za 1NH. Položka převzal a zkontroloval není vyplněna.

 

Faktura č. 8760024785 za těžbu dřeva a pěstební práce, Wotan Forest Č. Budějovice, výdaj ve výši 136 683Kč.

Výrobně mzdový list přiložen k faktuře (4/2015). Položka převzal a zkontroloval je opět nevyplněna.

 

Faktura č. 150100481 za těžbu dřeva harvestorovou technologií, Ing. Kotrba Praha, výdaj ve výši 119 804Kč.

 

Dílo převzato Ing. Stanislavem Vyhnalem.  Bez závad

 

Faktura č. 6157 na prodej dřeva, Správa lesů města Tábora, příjem ve výši 194 631Kč.

 

Příloha obsahuje sortiment, množství i cenu. Převzato Ing. Stanislavem Vyhnalem. Smlouva o provedení výkonů činnosti a výkupu dříví neexistuje a tím není ani smluvně sjednána výkupní cena dřeva. Ing. Stanislav Vyhnal je v tomto případě ve střetu zájmů. Kontrolou a převzetím měl být úkolován někdo jiný.

 

Z předloženého přehledu účetních dokladů za období 1-9/2015 bylo firmě Wotan Forest a.s. proplaceno 12 faktur ze účelem "práce v lese". Celkem se jedná o částku ve výši 523 336Kč. Jedná se o zakázku jednomu dodavateli, v jednom účetním roce, celková cena plnění je vyšší než 150 000Kč. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která podléhá schválení rady města a výběr nejvhodnější nabídky podléhá schválení zastupitelstva města. Viz vnitřní směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Závazné pravidlo pro zadání veřejné zakázky nebylo dodrženo. Bylo porušeno pravidlo zadávání zakázek  transparentním a nediskriminačním způsobem, nebyla dodržena zásada rovného zacházení.

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

Prodej dřeva

Faktura č. 6157 za prodej dřeva, Správě lesů města Tábor ve výši 194 631,- Kč. J. Rangl uvádí, že v případě Ing. Stanislava Vyhnala jde o střet zájmů, neboť je zaměstnancem Správy lesů města Tábor. Prodej dřevní hmoty schválila rada města na základě tří předložených nabídek. Dřevo bylo prodáno za nejvyšší nabízené ceny. Skutečnost, že k záležitostem, které se týkají lesního hospodářství, využívá rada města především zkušeností a znalostí Ing. Vyhnala je celkem logická, neboť využívá jeho odborné profese. Prodej dřeva by se vzhledem k výsledkům hlasování v radě města uskutečnil i v případě, že by on sám nehlasoval.

Pokud bude městu doporučen jiný odborník z uvedené oblasti, lze samozřejmě uvažovat o jeho bezplatném využívání.

Lesní hospodářství

U správy lesů v majetku města Planá nad Lužnicí firmou Wotan Forest a. s. J. Ranglem je kritizován stav, který si v ničem nezměnil proti stavu, kdy „vykonával“ funkci místostarosty. V té době mu skutečnost, že je pokračováno stejným způsobem podle již ukončené smlouvy zřejmě nevadilo. Současně bych doporučil J. Ranglovi, aby se alespoň nyní prodrobně seznámil s platnou směrnicí, která upravuje ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Zakázka malého rozsahu ve výši 523 336,- Kč rozhodně nepodléhá schválení zastupitelstva města, jak špatně ve své zprávě zastupitelům uvádí.

Přes výše uvedené bych doporučil vypsání výběrového řízení na správu lesů v majetku města.

 

Faktura   č. 5059900074   za údržbu lesních cest,   Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. ve výši 76 230Kč.

Faktura   č. 5059900087   za údržbu lesních cest, Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. ve výši 131 285Kč.

Faktura   č. 5059900103   za údržbu lesních cest, Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. ve výši 118 580Kč.

Faktura   č. 5059900118   za údržbu lesních cest, Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. ve výši 130 680Kč.

Faktura     č. 5059900134   za údržbu lesních cest, Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. ve výši 53 361Kč.

Faktura     č. 5059900103   za údržbu lesních cest, Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. ve výši 118 580Kč.

 

Všechny faktury byly uhrazeny za účelem údržby lesních cest, práce bagrem, dodavatel Josef Drtina. Jedná se o souhrnnou částku 628 716Kč. Technické služby nemají povinnost dodržovat směrnici o zadávání veřejných zakázek, ale řídí se smluvním ujednáním, které vychází z rámcové smlouvy o dílo a službách za rok 2015 schválené v zastupitelstvu města dne 17. 12. 2014 usnesením č. ZM/38/2/14. Článek č. 3. ods. 3 : "Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla jinou osobu a to pouze do hodnoty díla 100.000 Kč. Hodnoty díla pro stejné osoby se sčítají za celý kalendářní rok. Na díla s vyšší hodnotou než 100.000 Kč do l. mil Kč musí být provedeno výběrové řízení malého rozsahu, kde výběrovou komisi tvoří jednatel společnosti, ředitel společnosti a jeden člen dozorčí rady společnosti. Nad 1 mil. Kč vyžaduje zhotovení díla souhlas valné hromady společnosti. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by sám dílo prováděl."

Jako člen finančního výboru nemám pověření zastupitelstva města kontrolovat dodržování pravidla výběrového řízení v organizaci Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o.

 

Navrhuji usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá jednatelům Technických služeb Planá nad Lužnicí s.r.o. kontrolu dodržování článku 3., ods. 3., rámcové smlouvy o dílo a službách za rok 2015 se společností Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. Konečnou zprávu s přehledem výběrových řízení předloží na příštím jednání zastupitelstva města.

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

Zemní práce Technických služeb města vykonávané dodavatelem Josefem Drtinou.

Je opět s podivem, že kontrolující J. Rangl napadá postup, který sám běžně používal. Například v roce 2014 vykonal J. Drtina práce pro TSM ve výši 324 401,- Kč bez toho, že by proběhlo výběrové řízení na tuto činnost. V té době zadával práce J. Drtinovi společně s tehdejším ředitelem M. Cimlem právě kontrolující J. Rangl. Cena prací J. Drtiny zůstala v roce 2015 stejná jako v roce 2014. 

Přes výše uvedené proběhne v dubnu 2016 v TSM opětovné výběrové řízení, tak jako bylo naposledy v roce 2012.

J. Rangl uvedl:

Toto tvrzení není pravdivé. Výběrové řízení proběhlo v technických službách na konci roku 2014. Bylo starostou města zrušeno a opět vyhlášeno v lednu 2015. Pan Drtina se do tohoto výběrového řízení nepřihlásil. V roce 2014 jsem jako jednatel TS zadával úpravy terénu v Zámeckém parku bez výběrového řízení z důvodu podmáčeného terénu v parku a reálného nebezpečí nesplnění termínu dokončení tohoto projektu a tudíž bylo ohroženo vyplacení dotace. Nejednalo se však o částku 324 401Kč! Ostatní zakázky zadával panu Drtinovi v průběhu roku pan starosta, který byl také jadnatelem Technických služeb Plané nad Lužnicí s.r.o. Tato finanční kontrola se týkala roku 2015. V roce 2014 žádná kontrola jak finančního tak kontrolního výboru na žádné pochybení nepoukazovala.

 

6) Veřejné zakázky

Kontrola veřejné zakázky "Rekonstrukce osvětlení - tenisová hala". Výzvu a ZD schválila rada města usnesením č. RM/547/21/15, zároveň schválila komisi na otevírání a hodnocení nabídek. Předmětem plnění zakázky je výměna stávajících svítidel za ledková v tenisové hale.

Zadavatel určil, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Zadavatel specifikoval požadavky na obsah a členění nabídky: nabídku s cenou potvrzený uchazečem, kvalifikační předpoklady (čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, kopie oprávnění k podnikání), podepsaný návrh smlouvy, výpočet intenzity osvětlení min. 500lux, katalogový list navrhovaného osvětlení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 11. 9. 2015 a vyvěšeno na úřední desce.

 

Jednání hodnotící komise ve složení Ing. Jiří Šimánek, Ing. Milan Mařík, Ing. Stanislav Vyhnal, proběhlo 23. 9. 2015. Protokol o hodnocení obsahuje větu, že komise hodnotila nabídky podle základního hodnotícího kritéria: Nejnižší nabídková cena investice + spotřeba el. energie po dobu záruky bez DPH. Hodnotící komise hodnotila nabídky v rozporu se zadávací dokumentací. Spotřeba el. energie po dobu záruky není hodnotícím kritériem a může sloužit pouze jako informace pro zadavatele. Přesto byla nabídka č.1, 5, 6, 7 a 11 vyřazena z důvodu, že uchazeč chybně stanovil spotřebu el. energie po dobu záruky.V případě nabídky č. 11 se jednalo o nevyplnění spotřeby el. energie ve výkazu výměr. Uchazeč neměl dle zadávací dokumentace povinnost tuto kolonku vyplňovat.

Nabídkové ceny nevyřazených uchazečů, byly hodnoceny včetně ceny za spotřebovanou el. energii po dobu záruky. El. energie nebyla předmětem plnění zakázky a proto nemohla být hodnocena. Dne 14. 10. 2015 proběhlo druhé jednání hodnotící komise, které na základě usnesení rady města RM/598/23/15 pověřilo komisi kontrolou splnění požadované intenzity osvětlení haly dle ZD. To je požadavek výpočtu intenzity osvětlení haly min. 500lux. Hodnotící komise nehodnotila vyřazené nabídky č.1,5,6,7 a 11. Nabídkové ceny byly opět hodnoceny včetně ceny za spotřebovanou el. energii po dobu záruky. Nabídková cena vítězného uchazeče č.4 je hodnocena ve výši 488 658,54 Kč. Smluvní cena uvedená ve smlouvě o dílo je 289 100Kč!

Při zadávání veřejných zakázek je každý subjekt povinen dbát, aby dodržoval základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.Veřejná zakázka na rekonstrukci osvětlení tenisové haly byla provedena v rozporu ze zásadou rovného zacházení a diskriminačně byli z hodnocení vyřazeni uchazeči v rozporu se zadávací dokumentací. V tomto případě nemusela být dodržena klíčová povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 ods.1 zákona o obcích a vzniklá škoda by měla být vymáhána po konkrétní odpovědné osobě.

 

Navrhuji usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá radě města kontrolu hodnocení zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce tenisové haly" a požaduje předložení zprávy o hodnocení zakázek dle zadávací dokumentace. Zprávu předloží na příštím jednání zastupitelstva města.

 

Vyjádření starosty města J. Šimánka ke kontrole, kterou prováděl J. Rangl

Veřejná zakázka „Rekonstrukce osvětlení – tenisová hala

Veřejná zakázka na rekonstrukci osvětlení v tenisové hale byla cílena na zlepšení osvětlení a zásadní snížení spotřeby elektrické energie. Takto byla také zakázka vyhlášena, když zájemci museli uvést kromě nákladů na rekonstrukci osvětlení, také náklady na spotřebu elektrické energie po dobu 7 let, což byla požadovaná záruka na dodávku. Takto byla rovněž zakázka hodnocena. Tento způsob hodnocení pochopili všichni uchazeči a takto také poslali své nabídky.

 

Závěr:

Konkrétní zjištění včetně návrhů na usnesení jsou uvedeny u jednotlivých bodů.

 

 

Jiří Rangl

člen finančního výboru

Zapis_kontrola MěÚ.pdf