Záleží na každém z nás.

Požadavek na uveřejnění doplňující informace dle tiskového zákona byl podán dne 7. 11.2014.

Podaná žádost o uveřejnění cenzurované informace v Plánských ozvěnách

08.11.2014 00:30

Jiří Rangl, Nad Hejtmanem 21, 391 11 Planá nad Lužnicí

                                                            Město Planá nad Lužnicí                                                                                                     Redakční rada Plánských ozvěn

V Plané nad Lužnicí 3. 11. 2014

Požadavek na uveřejnění doplňující informace dle § 11a zákona č. 305/2013 Sb.

   Zákonem č. 305/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů byl tiskový zákon novelizován a novela nabyla účinnosti dne 1.11.2013. Cílem novely je zavedení opatření proti zneužívání periodického tisku, který je vydáván z veřejných prostředků. Vzhledem k tomu byla definována nová kategorie periodického tisku, a to periodického tisku územního samosprávného celku (§ 3 písm. g)). Pojem „periodický tisk územního samosprávného celku“ je řazen mezi povinné údaje (§ 8 odst. písm. b)), které musí být v periodickém tisku uvedeny, např. v tiráži. (Tyto povinné údaje nejsou v Plánských ozvěnách zveřejňovány!)

  Dne 13. 10. 2014 jsem zaslal redakční radě Plánských ozvěn článek ke zveřejnění. Jednalo se o poděkování voličům za zvolené zastupitele SNK Zdravá Planá. Redakční rada jen stroze oznámila, že nebude zveřejňovat žádné straně ani hnutí poděkování voličům. Tento článek nezveřejnila, ani po opětovném požádání o zveřejnění a upozornění, že se jedná o informace dle §4a zákona č. 305/2013 Sb. - sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku.

Z důvodu, že vydavatel neuveřejnil sdělení podle §4a, požaduji uveřejnění doplňující informace dle § 11a ve znění:

Zastupitelům zvoleným za SNK Zdravá Planá bylo v minulém čísle Plánských ozvěn zamítnuto zveřejnění článku, tím porušila redakční rada tiskový zákon, a to ukázkovým provedením předběžné cenzury v periodiku vydávaného z veřejných prostředků. Informace v periodickém tisku samostatného správního celku mají být objektivní a vyvážené. Všem členům zastupitelstva města musí být poskytnut přiměřený prostor pro uveřejnění jejich sdělení. Opětovně žádáme o zveřejnění našeho sdělení a doufáme, že bude redakční rada tiskový zákon ctít.

Vážení občané,

jménem kandidátů Zdravé Plané vám děkuji za podporu a za důvěru, kterou jsme od vás získali. V zastupitelstvu města budeme prosazovat náš volební program s mandátem tří zastupitelů. Gratuluji vítězi voleb a přeji všem nově zvoleným zastupitelům hodně sil ke správnému rozhodování.