Záleží na každém z nás.

Jiří Rangl, 41, místostarosta města, OSVČ

Radnice očima místostarosty

24.09.2014 20:17

Vážení spoluobčané,

téměř čtyři roky ovlivňuje sdružení Zdravá Planá život v Plané nad Lužnicí z čela radnice. Vždy jsme prosazovali maximální transparentnost, slušnost a politiku zdravého města s příjemným životním prostředím. Pracujeme stále se stejným nasazením jako při našem vstupu do politiky, jen spolupráce v rámci vedení města se zadrhla na bodu mrazu. Nejprve bych chtěl objasnit zákulisí konfliktu, který stojí u kořenů tohoto stavu. 

Přečtěme si nejprve stanoviska plánského starosty. Ten 13. února 2014 napsal, že důvodem výpovědi koaliční smlouvy z hlediska ODS jsou „zásadní rozpory v otázkách řízení města a městského úřadu, neoprávněné požadavky koaličního partnera tj. SNK Zdravé Plané především v personálních otázkách a nečitelnost v hlasování zastupitelů koaličního partnera.“ V letošních Plánských ozvěnách č. 4 na str. 5 Ing. Šimánek členům Zdravé Plané vzkázal: „Prostě jsme odmítli vaši snahu ovládat plánskou radnici v rozporu se zákonem, v rozporu se zdravým rozumem.“ Do posledních Plánských ozvěn na říjen 2014 na str. 1 uvedl: „Fungující spolupráci, která přispívala rozvoji města, jsme schopni rozbít z jakýchkoliv třeba i malicherných důvodů.“ Tentýž autor tedy nejprve hovoří o zásadních rozporech při řízení města, posléze o snaze ovládnout radnici (i když Zdravá Planá byla oproti ODS v radě i zastupitelstvu vždy v menšině) a nakonec jsou důvody rozbití koaliční spolupráce (zásadní rozpory nebo snaha ovládnout radnici?) prohlášeny za malicherné. Že z toho nejste moudří? Není divu: to je zřejmě účelem zjevně rozporuplných výroků Ing. Šimánka do místního tisku. Protože problém nechtěl vysvětlit, postupně ho před veřejností zatemňoval…

Zdravá Planá před rozchodem s plánskou ODS, v lednu a únoru 2014, hodlala řešit problémy v řízení města, které narušovaly efektivní spolupráci a normální chod města. Starosta města zneužíval svého postavení, ve svém jednání zacházel až k šikanóznímu chování a zásadně tak zhoršoval atmosféru mezi zaměstnanci města. S tím souviselo autoritativní rozhodování a nesprávná komunikace se zaměstnanci města i koaličním partnerem. Typickými příklady může být starostova blahosklonná netečnost u medializovaného případu odpadových kontejnerů nebo jeho šikanování odborné asistentky vytýkacími dopisy.  Rozklad spolupráce a solidarity uvnitř městského úřadu byl také důvodem, proč Zdravá Planá vyvolala smírčí jednání, vycházející z koaliční smlouvy. Chtěli jsme vše prodiskutovat a nastavit nová pravidla pro další důvěru a spolupráci. Ještě téhož dne (13. 2.) plánská ODS oficiálně ukončila koaliční spolupráci a starosta zformuloval první verzi zdůvodnění tohoto rozchodu. Jeho útočný a konfrontační styl komunikace nakazil tým zaměstnanců města neupřímnou podezíravostí nebo dokonce vypočítavým donašečstvím. Při současné práci ve vedení města zaznamenávám nepřátelství, zlobu a nekomunikaci, která nemá co do činění s normálním lidským soužitím, natož se zdravou politickou kulturou. Starostova předběžná domluva o spolupráci s jiným politickým uskupením (hnutí ANO) pro další volební období je jen dalším důkazem toho, že účel – Šimánkovo znovuovládnutí plánské radnice - světí prostředky.

Snažíme se informovat o všech aspektech místní komunální politiky pravdivě a bez obalu. Fakta, která jsme o rozbití koaliční smlouvy uvedli v Plánských ozvěnách, nemohla být zpochybněna racionálními argumenty, a proto na naší adresu zaznívala rétorika plná osobních útoků a dezinformací, vytvářející iluzi o naší prohnanosti. Starostovo faktické řízení redakční rady Plánských ozvěn, jeho nevybíravé útoky na všechny, kdo v tisku vyjádřili jiný než jeho názor, a jeho podbízivá sebeprezentace při všech kulturních akcích a v tisku dokresluje obrázek cílené propagandy. Zastupitelé zvolení za Zdravou Planou budou vždy prosazovat opravdu nezávislou redakční radu, která by také měla přispět k zlepšení kvality místních novin (více v článku Josefa Jandy).

Transparentnost je naší prioritou. Již v minulosti jsme chtěli podpořit konkrétní návrh na zveřejňování smluv a objednávek s návazností na jejich platnost. Nepodařilo se nám však pro takový návrh sehnat dostatečný počet hlasů v radě města, kde jsme disponovali pouze dvěma hlasy z pěti (více v článku Zdeňka Žaluda). Taktéž se nám nepodařilo schválit naše návrhy konkurzů na obsazení pracovních míst na radnici a ředitele základní školy. Pro dokreslení připravované spolupráce Plané 365 s hnutím ANO uvádím velice nestandardní postup, který jsme zaznamenali při projednávání návrhu o prodloužení nájmu pozemku pod kioskem ve sportovním centru. Dle návrhu Ing. Šimánka se měla nájemní smlouva s manželi Marešovými uzavřít do roku 2029! Navíc za podmínek pro město nevýhodných. Jen díky naší obezřetnosti se podařila odhalit manipulace s dokumentem, jehož existence přinutila navrhovatele, Ing. Šimánka, stáhnout toto usnesení na poslední chvíli z programu rady města. Ovšem uzavírání nájmů je v plné kompetenci rady města a neprojednává se na veřejném jednání zastupitelstva města. Domníváme se, že pronájem tohoto lukrativního místa se nesmí stát předmětem korupčního jednání. Měl by být určen řádným výběrovým řízením, které budeme nadále prosazovat.

Za čtyři roky našeho působení ve vedení města se podařilo posunout Planou nad Lužnicí o jistý kus dopředu. Naši představu o dalším směřování zdravé Plané nad Lužnicí vám prezentuje volební program Zdravé Plané a jediný způsob, jak ji uskutečnit, jsou nyní vaše hlasy. Důvěřujeme vaší správné volbě a přejeme našemu městu spolupracující a pracovité zastupitele napříč politického spektra.

Jiří Rangl, místostarosta města

Diskusná téma: Radnice očima místostarosty

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.