Záleží na každém z nás.

         

Zápis z dílčí kontroly hospodaření města

15.12.2016 00:30

Táborsko 14. prosince 2016      Rozbuška v Plané- kontrolní zpráva finančního výboru.pdf 

Kontrola finančního výboru (FV) MěÚ Planá nad Lužnicí, provedená dne 

5. 10. 2016-17. 10. 2016

Zápis z dílčí kontroly členem FV Jiřím Ranglem.

Dohody o provedení práce:

Schválené a vyplacené částky: schválení, proplacení, zaúčtování + soulad s rozpočtem (náhodný výběr)

1.      DPP 3/16 uzavřená dne 1. 2.2016 s Janem Hořejšem, Na Skalách 754, Planá nad Lužnicí. Předmětem dohody je provedení práce: technicko poradenská činnost“Rekonstrukce Sokolovny“ na částku 9 750Kč. Rozsah hodin 39 hodin.

2.      DPP 5/16 uzavřená dne 9. 3. 2016 s Janem Hořejšem, Na Skalách 754, Planá nad Lužnicí. Předmětem dohody je provedení práce: technicko poradenská činnost“Rekonstrukce Sokolovny“ na částku 9 750Kč. Rozsah hodin 39 hodin.

3.      DPP 9/16 uzavřená dne 4. 4. 2016 s Janem Hořejšem, Na Skalách 754, Planá nad Lužnicí. Předmětem dohody je provedení práce: technicko poradenská činnost“Rekonstrukce Sokolovny“ na částku 9 750Kč. Rozsah hodin 39 hodin.

4.      DPP 15/16 uzavřená dne 17. 5. 2016 s Janem Hořejšem, Na Skalách 754, Planá nad Lužnicí. Předmětem dohody je provedení práce: technicko poradenská činnost“Rekonstrukce Sokolovny“ na částku 9 750Kč. Rozsah hodin 39 hodin.

Všechny položky jsou zaúčtovány do § 6171 činnost místní správy. Jedná se o poradenskou činnost, která se týká rekonstrukce Sokolovny a měla být zaúčtována do §3412 Sokolovna. Zaúčtováním na jinou položku dochází ke zkreslování v jednotlivých položkách rozpočtu.

 

5.      DPP 11/16 uzavřená dne 12. 4. 2016 s Ing. Vladimírou Březinovou, Na Tábořišti 1228, Sezimovo Ústí II. Předmětem dohody je provedení práce: Příprava a nácvik České besedy na ples města na částku 10 000Kč. Rozsah hodin 40.

6.      DPP 12/16 uzavřená dne 12. 4. 2016 s Darinou Tichou, Smolín 558, Planá nad Lužnicí. Předmětem dohody je provedení práce: úprava tanečnic- ples města na částku 1 500Kč. Rozsah hodin 10.

Obě položky jsou zaúčtovány pod § 3399 kulturní činnost. Z hlediska schválení, zaúčtování a souladu s rozpočtem je vše v pořádku.

 

Kontrola smluv s finančním plněním:

Kontrola se zaměří na evidenci smluv s finančním plněním, dodržování smluvních závazků a soulad s rozpočtem města (náhodný výběr).

Ke kontrole byla vybrána smlouva o nájmu nebytových prostor „kavárna Maxim“.

Smlouva byla uzavřena dne 1. 10. 2009 na základě výběrového řízení a usnesení Zastupitelstva města č. 318/17/2009 ze dne 8. 9. 2009. Smlouva byla uzavřena s přílohou, která však nebyla součástí výběrového řízení a obsahovala rozdíl v DPH. Součástí výběrového řízení byla předložena finanční nabídka nájmu panem Martinem Langem ve výši 476 000Kč s DPH ročně.  Smlouva byla uzavřena s přílohou, která specifikovala výši nájemného 400 tis. Kč ročně a položku DPH neobsahovala. Nájemné ve výši 1/12 částky bylo splatné ke dni 15. října 2009 a poté každý 15. den v měsíci. První finanční plnění za pronájem restaurace Maxim bylo však uhrazeno dne 10. 5 2010 ve výši 100 tis. Kč za období 10, 11, 12/2009 tedy s více jak půl ročním zpožděním a bez DPH. Při kontrole bylo zjištěno, že smlouva neobsahuje běžné ujednání smluvní pokuty z dlužné částky za každý den z prodlení a ani povinnost uhradit vratnou kauci na zajištění nájemného a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem.

Dne 29. 12. 2009 byl uzavřen Ing. Jiřím Šimánkem, starostou města, dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se mění výše nájemného na 480 000 Kč s DPH, nájemce se zavazuje předplatit nájemné ve výši 960 000 Kč s DPH do 30. 6. 2010 (uhrazeno 25. 6. 2010), součástí dodatku je splátkový kalendář od 15. 1.2011 do 15. 9. 2014 a závazek pronajímatele o provedení údržby předmětu smlouvy v celkové hodnotě 800 000 Kč + DPH. Dodatek nebyl schválen radou města ani zastupitelstvem města.

Dne 27. 1. 2010 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě. Dodatek je vystaven na základě usnesení RM č. 711/66/10 ze dne 20. 1. 2010: „RM souhlasí s opcí na prodloužení nájmu v restauraci Maxim a vypracování dodatku ke stávající smlouvě“. Dodatek č. 2 obsahuje ustanovení, které nebylo součástí usnesení rady města. V článku VIII. 5: „V případě uplatnění opce za podmínky splnění článku V.(údržba na předmětu nájmu ve výši 800 tis. +DPH) dle tohoto dodatku se mění výše nájemného stanoveného dle dodatku č. 1 na částku 240 tis. Kč +DPH. Měsíční nájemné je stanoveno na částku 20 000 Kč + DPH. Ostatní podmínky smlouvy včetně uzavřených dodatků zůstávají beze změny.“

Dne 28. 3. 2014 byl uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě na základě uplatnění opce nájemcem. Doba nájmu se prodloužila o 5 let a výše nájemného se snížila na částku 20 tis. +DPH měsíčně.

Při kontrole finančního plnění bylo zjištěno, že nájemné není placeno v souladu se smlouvou a délka prodlení s platbou nájemného se stále prodlužovala od roku 2011 cca 2 měsíce do 2015 na 1 rok. Poslední faktura byla uhrazena za 7/2015. Dle pohledávek k 5. 10 2016 není uhrazena částka v celkové výši 408 600 Kč!

Závěr:

V tomto případě nebyla dodržena klíčová povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 ods.1 zákona o obcích. Smlouva o pronájmu restaurace Maxim neobsahuje běžné ujednání smluvní pokuty z dlužné částky za každý den z prodlení ani povinnost uhradit vratnou kauci na zajištění nájemného a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem. V tomto případě nebyly všechny úkony řádně schváleny orgány obce a nikdo dlouhodobě neřešil hrubé porušování smlouvy.

 

 

Navrhuji usnesení:

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí ukládá radě města vyzvat nájemce restaurace Maxim k vyrovnání všech závazků do 15 dnů a vypovědět smlouvu v případě dalšího porušování smlouvy závažným způsobem. Dále ukládá radě města dojednat změnu v nájemní smlouvě, kde bude uvedeno ustanovení o smluvní pokutě za každý den prodlení z nájemného.

 

 

Kontrola výběrového řízení:

 

1.Výběrové řízení na provozovatele „Sport baru a Fit centra“

Kontrola se zaměří na proces výběrového řízení, soulad s vnitřní směrnicí a kontrolu finančního plnění.

Výběrové řízení i vítěze schválila rada města svým usnesením. Zadávací podmínky výběrového řízení sice řešily bezdlužnost uchazečů, ale pouze vůči finančním úřadům, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního pojištění. Bezdlužnost byla doložena čestným prohlášením. Uchazeč a vítěz výběrového řízení p. Martin Lang měl v době uzavření smlouvy vysoký dluh vůči městu Planá nad Lužnicí za neplacený nájem restaurace Maxim. Přesto s ním byla uzavřena smlouva na pronájem fitness centra a sport baru v budově Sokolovny. Smlouva opět neobsahuje ujednání o pokutě z prodlení ani kauci na krytí případných nedoplatků.

 Při kontrole finančního plnění smlouvy „Fit centra Sokolovna“ bylo zjištěno, že částka za nájemné a služby splatná dne 5. 4. 2016 a 5. 5. 2016 byla uhrazena dne 24. 6. 2016 a došlo k hrubému porušení smlouvy. Finanční plnění smlouvy na „Sport bar Sokolovna“ splatná dne 5. 4. 2016 a 5. 5. 2016 byla uhrazena dne 27. 6. 2016 a došlo k hrubému porušení smlouvy.

Všechny další částky za nájemné a služby jsou placeny s více než měsíčním zpožděním. Nájemné splatné od 5. 8. 2016 nejsou uhrazené. Jedná se o více než 2 měsíční zpoždění.

Závěr:

Bohužel i v tomto případě nebyla dodržena klíčová povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 ods.1 zákona o obcích. Smlouva o pronájmu Sport baru a Fit centra v prostorách Sokolovny neobsahuje běžné ujednání smluvní pokuty z dlužné částky za každý den z prodlení ani povinnost uhradit vratnou kauci na zajištění nájemného a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem. Hrubé porušování smlouvy není řešeno.

 

Navrhuji usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá radě města vyzvat nájemce Sport baru a Fit centra v budově Sokolovny k vyrovnání všech pohledávek do 15 dnů a v případě dalšího porušování smlouvy závažným způsobem smlouvu vypovědět. Dále ukládá radě města dojednat změnu v nájemních smlouvách, kde bude uvedeno ustanovení o smluvní pokutě za každý den prodlení a uhrazení vratné kauce ve výši 3 měsíčných nájmů.

 

 

2.      Rekonstrukce povrchu v tenisové hale.

Kontrola se zaměří na proces výběrového řízení a soulad s vnitřní směrnicí.

Předmětem veřejné zakázky „Výměna povrchu v tenisové hale v Plané nad Lužnicí“ je dodávka a výměna stávajícího dožilého tenisového koberce za nový o rozloze 729m². Jedná se o sejmutí a likvidaci současného povrchu včetně případného vyrovnání plochy, tenisové olajnování, osazení soklu kobercem na zadních stranách a o dodávku příslušenství na údržbu dvorce.

Zakázka je zatříděna dle kódu CPV:45236110-4 Úprava a vyrovnání povrchu pro sportoviště.

Požadavky na prokázání kvalifikace obsahují mimo jiné: Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; Seznam významných obdobných zakázek na úpravu povrchů sportovišť realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Zde je dále uvedeno, že tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který prokáže, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 2 obdobné zakázky s  finančním plněním min. 400 tis. Kč bez DPH.

Vítěz výběrového řízení, firma PNL, s.r.o. sama neprokázala výše uvedené požadavky na kvalifikaci a doložila subdodavatele.

V části 5.5.4 podmínky společné pro prokázání kvalifikace je uvedeno, že pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V části 5.5.5 je uvedeno, že má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů. Další kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně.

Při kontrole bylo zjištěno, že kvalifikační podmínky byly splněny na základě subdodavatele: Petr Křtěn,  Nad Školou 605, Psáry-Dolní Jirčany s rozsahem plnění 30%.

V podmínkách způsobu zpracování nabídkové ceny je zakotveno, že celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění předmětu zakázky.

Vítězem výběrového řízení se stala společnost PNL, s.r.o., Řípec 16, Řípec s nabídkovou cenou 525 733 Kč bez DPH, zastoupená Ing. Luďkem Bacíkem. Ostatní nabídky byly dražší o 126 972 Kč -159 249,60 Kč bez DPH. Hodnotící komise nezjistila při posouzení nabídek z hlediska položkového rozpočtu mimořádně nízkou nabídkovou cenu a doporučila uzavřít smlouvu s dodavatelem PNL, s.r.o. Smlouva byla uzavřena dne 29. 6. 2016. Dne 26. 9. 2016 byl uzavřen dodatek smlouvy na práce nad rámec smlouvy o dílo v celkové výši 76 223 Kč bez DPH. Jednalo se o práce spojené s úpravou podkladu po demontáži starého koberce: Vyplnění dilatačních spár v podkladním betonu a vyrovnání podkladního betonu polyuretanovou stěrkou.

V odůvodnění bylo uvedeno, že původní výplň byla degradována a vytržena při demontáži koberce a při přebroušení podkladu došlo k odtržení vrchní vrstvy betonu.

Výběrové řízení je řádně zveřejněno na webových stránkách města, včetně smluv a jejich dodatků.

Závěr:

Z důvodu toho, že předmětem zakázky bylo mimo jiné i případné vyrovnání plochy a zakázka je zatříděna dle kódu s názvem úprava a vyrovnání povrchu sportoviště, měl s touto variantou dodavatel počítat v položkovém rozpočtu č. položky 2: dodávka a pokládka nového povrchu.  Nicméně položkový rozpočet má vadu v tom, že neobsahuje položku s názvem „vyrovnání podkladu“ a dodavatel této vady využil k navýšení ceny.

 

 Lesní hospodářství:

Kontrola se zaměří na proplacené faktury a systém kontroly nákladových položek.

Ke kontrole bylo požadováno předložit platnou smlouvu s dodavateli služeb; faktury za služby; výběrové řízení dodavatelů služeb; faktury prokazující příjem z prodeje dřevní štěpky.

Z předloženého přehledu účetních dokladů za období 1-9/2016 bylo firmě Wotan Forest a.s. proplaceno za účelem "práce v lese" více jak 150 000 Kč. Jedná o zakázky jednomu dodavateli, v jednom účetním roce. Dodavatel měl být vybrán na základě výběrového řízení dle vnitřní směrnice města upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Závazné pravidlo pro zadání veřejné zakázky nebylo dodrženo a to přes to, že rada města byla na tento nedostatek upozorněna při kontrole v roce 2015. Bylo porušeno pravidlo zadávání zakázek transparentním a nediskriminačním způsobem, nebyla dodržena zásada rovného zacházení.

 

V roce 2016 nejsou k fakturám přikládány výrobně mzdové listy, tiskopisy jsou nahrazeny seznamem položek s cenami za výkony. Výše ceny za položky nelze zkontrolovat z důvodu neexistence schváleného ceníku prací a služeb, který by měl určovat ceny na základě vystavené výkonové normy a sazby za 1NH. Položka převzal a zkontroloval není vyplněna u faktury č. 6008 ze dne 17. 2. 2016 na částku 217 765 Kč za výkup dřeva.

 

Při kontrole účetních dokladů za prodej dřevní štěpky byly zjištěny různé výkupní ceny. Ve faktuře č. 6167 a č. 6151 je uvedena smluvní cena 100 Kč/PRM (prostorový metr). Ve faktuře č. 6122 a č. 6015 je smluvní cena 130 Kč/PRM.

 

Závěr:

Ke kontrole nebyla předložena žádná smlouva, žádné výběrové řízení, ceny jsou dohodnuty ústně a v průběhu roku se mění. Kontrola hospodaření s lesním majetkem je z toho důvodu velmi složitá. Kontrolu by měl provést nezávisný odborník a bude nutné zadat audit lesního majetku, který prověří správnost lesnického a ekonomického hospodaření s lesním majetkem.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí ukládá radě města zadat audit lesního hospodářství, který prověří správnost lesnického a ekonomického hospodaření na lesním majetku.

 

 

Dodržování OZV 2/2013 o místních poplatcích:

 Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce a řídí se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

§14 ods. (2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

Kontrola poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 23. – 24. 9. 2016.

Při kontrole poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 23. -24. 9. 2016 (Svatováclavské slavnosti) bylo zjištěno nedodržování OZV 2/2013. Poplatky byly vybírány v rozporu s platnou vyhláškou a to na základě usnesení rady města (informace od pana Doubka). Rada města svým usnesením opravdu schválila úpravu sazeb poplatku na akci Svatováclavské slavnosti. Výše poplatků je specifikována nejasně a v rozporu se zákonem o místních poplatcích (1m²/den): „ Rada města Planá nad Lužnicí schválila v návaznosti na OZV o místních poplatcích následující poplatky při svatováclavských slavnostech. Malé stánky s prodejem občerstvení (jen strava) 200,- Kč/stánek, malé stánky s prodejem občerstvení (strava + nápoje) 500,-Kč/stánek. Velké stánky s prodejem občerstvení dle sazebníku OZV. Řemeslné stánky a stánky pozvaných neziskových organizací bez poplatku.“.

Schválená změna sazeb poplatku za užívání veřejného prostranství na Svatováclavských slavnostech není zatím právně závazná (není platná), jelikož nebyla správně procesně zapracována do nového znění obecně závazné vyhlášky a její znění není v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Navíc, kulturní referent, František Doubek vydal bližší specifikaci k usnesení rady města a pokyn k výběru poplatku ve výši:

·        velký stánek nad 10 m² dle vyhlášky 70 Kč/m²

·        do 10 m ² občerstvení a pití 500 Kč

·        stánek do 10 m² občerstvení + vše ostatní – ovoce, koření – malý  200Kč

·        neziskovky, řemesla, výtvarné dílny 0 Kč

·        kolotoč dřevěný 200 Kč

Závěr:

Vybíráním poplatků v rozporu se sazbou uvedenou v OZV za užívání veřejného prostranství, došlo dne 23. – 24. 9. 2016 k porušení zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a k porušení vlastního právního předpisu města (OZV 2/2013). Vedení města vydalo matoucí usnesení a pokyn městské policii k výběru poplatků v nesprávné výši.

 

 

Kontrola dodržování vyhlášky města OZV 2/2013 o místních poplatcích

 

Kontrola místního poplatku za reklamu ze dne 12. 8. 2016. Místo záboru Ostrov, velikost záboru 200m², sazba poplatku 50 kč/m². Poplatek vyúčtován dne 12. 8. 2016 ve výši 10 000kč. Poplatník: Taar s.r.o., Budějovická 11, Veselí nad Lužnicí

Dne 12. 8. 2016 se na Ostrově konal koncert kapely Vodovod. Dle vyjádření pana Doubka se jednalo o pořadatelskou spolupráci s městem Planá nad Lužnicí. Dle čl. 19, osvobození a úlevy, jsou od poplatku osvobozeni ti, co pořádají sportovní a kulturní akce ve spolupráci s městem, mimo stánky s občerstvením. Kulturní referent dále upřesnil, že se jednalo o pronájem pódia, jednalo se tedy spíše o umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, kde má být uplatněna sazba 10 Kč/m²/den a ne 50 Kč/m². Osvobození však platí na veškeré poplatky z užívání veřejného prostranství v případě spolupráce s městem Planá nad Lužnicí.

Při kontrole však nebyly zjištěny žádné důkazy, že by koncert skupiny Vodovod pořádalo město Planá nad Lužnicí. Spíše naopak: Nebyla uzavřena žádná smlouva o provedení uměleckého vystoupení ani jiná smlouva o finančním plnění. Vstupné na koncert skupiny Vodovod nebyl příjmem města Planá nad Lužnicí. Plakát o akci neobsahoval informaci o pořadatelství města Planá nad Lužnicí.

Pořadatel této akce měl odvést poplatek ze vstupného. K tomuto poplatku se nikdo nepřihlásil a nikdo ho neodvedl. Poplatek nikdo nevymáhá.

U poplatku ze vstupného není osvobozen ten, kdo spolupracuje s městem Planá nad Lužnicí, jak je tomu u poplatku z užívání veřejného prostranství. Od poplatku ze vstupného je osvobozeno město Planá nad Lužnicí a jím zřizované organizace, taktéž sportovní a kulturní spolky se sídlem v Plané nad Lužnicí.

Závěr:

Bohužel i v tomto případě nebyla dodržena klíčová povinnost nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře dle §38 ods.1 zákona o obcích a vzniklá škoda musí být vymáhána po konkrétní odpovědné osobě.

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

1.      ukládá radě města zrušit usnesení č. RM/1187/51/16 , které zavádí nové sazby poplatků nad rámec OZV 2/2013

2.      ukládá radě města doměřit a vymáhat nevybrané poplatky, případně vrátit poplatky vybrané neoprávněně.

 

 

Člen finančního výboru

Jiří Rangl

 

Diskusní téma: Zápis z dílčí kontroly hospodaření města

least expensive cialis price

entizab 20.08.2021
<a href=https://cialiswwshop.com/>cialis on line</a>

cialis strength

entizab 27.07.2021
<a href=https://cialiswwshop.com/>canadian pharmacy cialis 20mg</a>

cialis substitues

entizab 09.07.2021
<a href=https://vskamagrav.com/>kamagra oral jelly cvs</a>

cialis and walmart pharmacy

entizab 22.06.2021
<a href=https://ponlinecialisk.com>buy cialis online forum

cialis generic online pharmacy

entizab 09.06.2021
<a href=https://vslevitrav.com/>canadian levitra

sildenafil vardenafil and tadalafil

entizab 23.05.2021
<a href=https://fcialisj.com/>cialis prescription online

who takes 50mg cialis

enhalry 03.05.2021
<a href=https://ponlinecialisk.com/>discreet cialis meds

buy cialis super active plus en mexico Sibadenna

enhalry 10.12.2020
cialis side effect delayed ejaculation Emunny <a href=https://xbuycheapcialiss.com/>best place to buy cialis online forum</a> Graftorara How To Buy Viagra In Germany

сайт

Gregoryemest 25.11.2020
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it <a href=https://bit.ly/3fsnVVa>https://bit.ly/3fsnVVa</a>