Záleží na každém z nás.

   

    Volební program 2018 - 2022

 

                              Víme jak na to!

                                    K prosazení tohoto programu potřebujeme vaše hlasy!

                                    Volební program SNK Zdravá Planá 2018 – 2022

prosazujeme:

 

Fungující doprava a bezpečnost chodců

 • Zklidnění problematických míst napojením na dopravní radary – Strkovská ulice, Soukenická ulice a jinde.
 • Chceme řešit zlepšení dopravní obslužnosti okrajových částí města.
 • Dobudování dopravní infrastruktury: chodník v ulici ČSLA (od mostu k Normě, rychle i bez dotace)VIDEO, komunikace na Svitu, v Chýnovské ulici, Průmyslové ulici, dokončení Bydžovské ulice, Nad Hejtmanem (oprava žulové dlažby)VIDEO, sídliště Nad Hejtmanem a nové lokality. S majitelem komunikace budeme řešit opravu povrchu mostu a vozovku směrem na Ústrašice. Opravy dlouhodobě zanedbávaných komunikací a chodníků.
 • Dobudování chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení v průmyslové zóně a jejich napojení na okolní komunikace – propojení oblasti Svitu s chodníky v Chýnovské ulici, propojení v Průmyslové ulici ve směru Sezimovo Ústí.
 • Vybudování zpevněné cesty (cyklo- a pěší stezky) po pravém břehu řeky směrem na Černou od sauny.
 •  Chceme centrum města rekonstruovat, se zachováním současného rozložení.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum města by mělo reprezentovat obyvatele, kteří v něm žijí. Současná podoba příliš reprezentativní není. Sytě žluté autobusové zastávky, suché stromy a keře, betonové zátarasy a terasy, náletové keře a kopřivy, špatný povrch komunikací a chodníků, žádné květiny :-(. Zdravá Planá prosazuje bezpečné, příjemné a vkusné centrum našeho města v dohledné době, nechceme čekat do nekonečna na rozhodnutí někoho jiného. Jsme přesvědčeni o tom, že nejbezpečnější varianta je zachování průjezdného a parkovacího pruhu v části před potravinami Mandík.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Vybudování bezpečné cesty pro pěší a cyklisty mimo hlavní komunikace ze Strkova až na hřbitov, podél vlečky a dráhy.
 • Vybudování parkoviště u bazénu.
 • Podporujeme obytné zóny: dopravní režim pro větší bezpečnost chodců (např. Nad Hejtmanem).
 • Rekonstrukci podchodu (Za rybníkem) pod tratí co nejrychleji! (zkapacitnění Farského potoka). Okamžitě řešit osvětlení a signalizaci pohybu v podchodu.VIDEO
 • Systémové řešení parkování a dopravy ve městě. Bezproblémové krátkodobé parkování u mateřské školky.

 

Příroda ve městě – město v přírodě

                                            
 • Třídění a využití bio-odpadu – svoz přímo z domácností a komunitní kompostování v sídlištích.  Výroba a distribuce kompostové zeminy z tříděného bio odpadu - zdarma pro obyvatele města.    
 • Necháme naše město rozkvést – pravidelné sekání trávy, méně nevzhledných keřů, více okrasných rostlin.
 • Chceme zpříjemnit pobyt v okolí řeky pro nás i pro návštěvníky. Zahájíme diskusi o potřebě lávky pro pěší a cyklisty přes Lužnici a budeme pracovat na případné přípravě realizace.
 • Pasport (evidenci) veřejné zeleně: lze předcházet pádu větví u neošetřených dřevin.
 

Územní rozvoj – ochrana krajinného rázu

 • Chceme zachovat zámecký park na Strkově i ostrov tak jak jsou, bez betonových staveb.VIDEO
 • Nepodporujeme neuváženou investici do projektu Zelené vrchy.VIDEO
 • Podporujeme výstavbu cyklistických stezek.
 • Nechceme dále ničit charakter Plané dalšími obřími halami.

 

Městská policie - bezpečnost VIDEO

 • Rozšířit nebo zrušit!
 • Současné provozování městské policie je nefunkční a nedochází k naplňování jejího poslání: např. potřebná prevence jako je hlídkování v noci, v problematických místech, řešení ekologických problémů atd.
 • Celková změna koncepce fungování městské policie.
 
Školství
 • Postupné dobudování řízené výměny vzduchu (rekuperace) v zateplených objektech základní školy.(jako již uskutečněná řízená výměna vzduchu v mateřské škole)
 • Podporujeme moderní vybavení a rekonstrukci školských zařízení pro kvalitní výuku.

 

Zdravotnictví

 • Podporujeme zachování stomatologické a pediatrické péče ve zdravotním středisku. Jsme pro pobídky a výhody, které napomohou tyto ordinace zachovat.  

 

Sport – volný čas

 • Podporujeme společenský a kulturní život v našem městě pro všechny věkové kategorie.
 • Větší finanční podpora sportu a volnočasových aktivit.
 •  Zdvojnásobení rozpočetu města na sport a dotacemi podporovat sport u plánské mládeže (až 5 tis. Kč na dítě). Budeme podporovat také plánskou mládež sportující mimo Planou nad Lužnicí.
 • Průběžné dovybavování a modernizace dětských hřišť včetně sportovních prvků pro dospělé.
 • Nové moderní dětské hřiště na ostrově nebo na levém břehu řeky.  
 • Modernizace koupaliště. Zprovozňování městského bazénu včas podle aktuálního počasí (ne striktně podle termínu pořádání Vodnického dne!) Chceme pro plánské občany bezplatný vstup na koupaliště.
 • Pro občany Plané bezplatné využívání budov, zařízení a staveb pořízených z rozpočtu města.(koupaliště, sokolovna, bowling)
 • Budeme prosazovat vyznačení a zatraktivnění procházkových tras v krajině v okolí Plané.
 • Ve městě chceme místa pro majitele pejsků.

 

Bydlení

 • Chceme prosadit mnohem rychlejší modernizaci městských bytů. Připravíme standardizované rekonstrukce bytů s možností změny ze strany nájemců.
 • Pro technické služby chceme nové moderní zázemí mimo stávající centrum města.
 • Zajistíme opravu chodníků a komunikace (parkoviště pro obyvatele sídliště) v centru města od školky k Příčné ulici.

 

Transparentní a zodpovědné město  VIDEO

 • Větší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, organizování pravidelných setkávání s občany. Zveřejňování všech záměrů a připravených projektů včas, jejich snadná dostupnost na webových stránkách města. 
 • Zveřejňování video záznamů jednání zastupitelstva města na webových stránkách města.
 • Do rozhodovacích procesů v obci chceme zapojit odborníky - více využívat poradní komise. 
 
 • Uvážlivé využívání dotačních titulů. Nepřidělení dotace by nemělo znamenat zrušení realizace důležitých staveb - chceme urychlit pro vás potřebné stavby a projekty použitím vlastních prostředků města. 
 
 • Zveřejňování všech uzavřených smluv a objednávek. 
 
 
 
 

 

 

Tento bod našeho programu podporují Piráti Tábor, kteří nás touto formou podpořili.